Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2001-05-04
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2001:

Visioner viktigare än resultatstyrning

Ekonomistyrning och entreprenörskap – går det ihop? Eva Lövstål ställer frågan i sin licentiatuppsats A Quest for Accounting and Control within Entrepreneurial Organisations. Svaret är: Ja, faktiskt.

Eva Lövstål är verksam vid Blekinge Tekniska Högskola men antagen till forskarutbildningen vid Lunds universitet. I sin lic har hon undersökt om entreprenöriella organisationer använder ekonomiska instrument - till exempel budgetar, månadsrapporter och annan ekonomisk information - och i så fall hur. Empirin samlades in i det snabbväxande företaget Roxtec i Karlskrona.

- Bakgrunden var att jag upplevde att det fanns en motsägelse mellan entreprenörskap och ekonomistyrning, en konflikt mellan det som de båda begreppen står för. Jag undrade om ekonomistyrning kväver entreprenörskapet eller om styrningen även kan fungera som ett stöd, säger Eva Lövstål.

Ur befintlig litteratur på området formulerade hon fem strategier för hur entreprenöriella organisationer skulle kunna tänkas handskas med ekonomistyrning. Ett scenario är att de kanske inte alls bryr sig om att göra någon budget. Ett annat att budgetar och andra rapporter upprättas, men att de sedan inte används. Ett tredje scenario går ut på att företagen tar fram nya instrument som passar dem bättre och ett fjärde handlar om att de behandlar ekonomistyrning och entreprenörskap som två skilda delar av verksamheten. Ingen av dessa strategier passade dock in på det undersökta företaget.

- På Roxtec gäller en femte strategi. De traditionella instrumenten finns där, men de används och tolkas på ett okonventionellt sätt. Företaget styrs genom socialisering. I stället för mål och resultatstyrning används visioner, normer och värderingar. Budgeten är mycket viktig, men inte i betydelsen att den ska följas upp, utan för att den utgör ett dokument att samlas kring. Den konkretiserar visionen och ger en bild av vad som är viktigt i organisationen.

I intervjuerna med Roxtec-medarbetare fann Eva Lövstål ett antal paradoxala uttalanden. Ibland kom de till och med från samma person. Enligt ett uttalande var till exempel kostnader mycket viktiga, medan det i ett annat tvärtom hävdades att mycket lite tid ägnades åt att titta på kostnaderna. Detta, menar Lövstål, hänger ihop med den starka styrningen genom socialisering.

- Det finns en kostnadsmedvetenhet som genomsyrar hela företaget. Däremot görs ingen formell kostnadsuppföljning. En annan paradox visar att vinst inte är något mål, utan bara ett medel för att uppnå visionen. Och i Roxtecs fall är visionen att växa.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu