Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-04-09
Följande text publicerades även i temat ”Umeå universitet” i Entré nr 1, 1998:

Småföretagare bryr sig mer om sin nästa

Ulrica Nylén har skrivit en doktorsavhandling som handlar om etik i affärslivet.

- Jag var intresserad av hur företagare och företagsledare upplever etik inom affärslivet och dess dilemman i vardagen. Vilka etiska problem uppstår i relation till olika aktörer och hur hanterar företagen dem?

I Ulrica Nyléns doktorsavhandling har 240 företagare och företagsledare från både stora och små företag besvarat frågor om hur de förhåller sig till olika etiska frågor. Dessutom har fallstudier gjorts i två företag, ett med nio anställda och ett med 250 anställda.

Det visade sig att företagen närmade sig problemen på olika sätt. Vissa intog ett så kallat personorienterat och principiellt förhållningssätt. De ansåg att etiska principer är viktiga även inom affärsmässiga relationer och de kunde ta ett ansvar för sin motpart (kund, leverantör, anställd etc) utöver vad som formellt krävdes.

MÅNADE MINDRE OM ANDRA
Andra företag intog ett instrumentellt och organisationsorienterat förhållningssätt. De försökte ofta lösa etiska problem utifrån sina egna behov och organisatoriska målsättningar och var mindre måna om sin motpart.

- Den personorienterade moralen var vanligare i små företag. I mindre företag kommer alla närmare varandra, det är konkreta människor man har att göra med. I stora företag blir relationerna mer opersonliga, säger Ulrika Nylén.

Närhet och långsiktighet i relationer framstår därför som viktiga faktorer för god etik inom affärslivet.

Den etiska inställningen undersöktes utifrån relationen till olika aktörer i omgivningen. Vad gäller relationen till de anställda så kunde medarbetarna, både ledning och personal, uppleva ett etiskt problem i avvägningen mellan att avkräva lojalitet och att låta anställda prata fritt om företaget. Även kontroll kontra frihet upplevdes som ett dilemma.

- Företag är intresserade av etik. Det ligger i deras eget intresse att få ha kvar den frihet de har. Skulle de börja agera oetiskt kommer politiska regleringar att införas, något som de vill förebygga, säger Ulrica Nylén.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu