Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2003-06-05
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 1, 2002:

Samsyn kring begreppet entreprenörskap efterlyses

Finns det något universitet eller högskola i Sverige som inte satt upp entreprenörskap på sin agenda? Tror inte det! Vissa, som exempelvis Göteborg, Umeå och Växjö, är gamla i ”branschen” medan andra har hakat på trenden betydligt senare. Vad som görs på respektive ort varierar beroende på resurstillgång, forskningsperspektiv, lärarkapacitet och traditioner. Att vi gör olika saker ger mångfald och det är bra - men vore det inte lämpligt, sett ur forskningsmässig såväl som praktisk synvinkel, med någon slags samsyn avseende vad som omfattas av begreppet entreprenörskap? Jag föreslår att det vid studier av ”akademiskt entreprenörskap” görs en åtskillnad mellan följande:

* Att skapa en entreprenöriell miljö (högskolans eller universitetets policy) där ledningens syn på entreprenörskap sätts i fokus. Entreprenörskap är inte urskiljt som ett specifikt ämne utan genomsyrar hela universitetets verksamhet avseende grundutbildning, forskning och extern samverkan.
* Entreprenörskap som ett ämne i grundutbildningen där studenterna får lära sig mer om själva området. Här är det frågan om poänggivande kurser av teoretisk karaktär som behandlar affärsmässiga, finansiella, juridiska och kreativa aspekter av entreprenörskap.
* Specifika träningsprogram för individer (studenter, lärare och forskare) som vill starta egen verksamhet, till exempel i form av nya avknoppningsföretag. ENP-programmet vid Linköpings universitet och Kick-start-programmet vid Mälardalens högskola är bra exempel på detta.

Intressanta kopplingar kan då göras avseende huruvida dessa nivåer kan samverka parallellt och berika varandra. Kommer exempelvis en uttalad policy för entreprenörskap att leda till ökad entreprenöriell aktivitet i form av nya kurser för studenterna vid hela universitetet? Leder detta i sin tur till ökat företagande bland studenter och anställda? Är inte detta ett mycket intressant outforskat område!

Personligen är jag mycket tilltalad av det Bill Gartner* skrev i slutet av åttiotalet när han menade att vi borde anlägga ett ”beteendemässigt” perspektiv på entreprenörskapsforskningen. Att ställa frågan ”Who is an entrepreneur?” är helt enkelt fel. Istället för att utgå från vissa egenskaper är det mer lämpligt att fokusera på aktiviteter som leder fram till start av nya organisationer. Gartner menar att just förmågan att starta nya organisationer är själva kärnan i entreprenörskapet - det som skiljer entreprenörer från icke-entreprenörer.

Vad som är tilltalande med denna definition är att den ger stort tolkningsutrymme. Att skapa nya organisationer kan innebära många saker: ett nytt affärsområde inom ett etablerat företag, ett nytt forskningsprojekt eller en ny utbildningsinriktning. För att sammanfatta så spänner begreppen entreprenörskap och entreprenör över mer än bara start av nya företag. Ett sådant brett synsätt ställer naturligtvis höga krav på forskaren vad gäller formulering av forskningsfrågor, metod, analys och slutsatser.

För mer info: magkl@udv.liu.se

* Bill Gartner är professor vid University of South California och medlem av Esbris internationella vetenskapliga råd.


Text: Magnus Klofsten


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu