Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Kundens kunskap bidrar till innovation
Lars Löfqvist disputerade 17 januari 2014 på KTH. Avhandlingstiteln är Product innovation in small established enterprises: Managing processes and resource scarcity. Han är verksam vid Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle. Foto: Ove Wall.
Publicerad: 2014-06-13
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2014:

Kundens kunskap bidrar till innovation

Lars Löfqvist, doktor i industriell ekonomi, visar i sin avhandling hur lyckade innovationsprocesser genomförs i etablerade företag med färre än 50 anställda. Bland annat måste kunder vara delaktiga under innovationsprocessen för att produktinnovation ska vara möjlig.

- Små, etablerade företag saknar inte goda idéer till nya produkter. Men idéerna realiseras sällan. När jag har intervjuat småföretagare har jag också märkt att de har svårt att sätta ord på hur de egentligen gör när de tar fram nya produkter. Det här är två viktiga utgångspunkter för min forskning, säger Lars Löfqvist.

Han menar att det hittills inte funnits så mycket forskningsbaserad kunskap om hur små etablerade företag egentligen går tillväga när de utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Speciellt inte om hur detta görs med begränsade resurser.

- Merparten av litteraturen och teorin om innovationsprocesser har haft sitt ursprung i studier av stora företag. Men små företag har andra egenskaper och förutsättningar för innovation än stora företag, inte minst resursmässigt. Min studie fyller en lucka inom innovationslitteraturen då det hittills har saknats beskrivningar av hur hela innovationsprocesser genomförs i små, etablerade företag.

Genom fallstudier, som bland annat har innefattat fem månaders observation av innovationsprocesser i företag, har Lars Löfqvist undersökt hur tre små, etablerade företag, utvecklar och kommersialiserar nya varor och/eller tjänster. Han har också studerat vad som motiverar dem att genomföra produktinnovationer. Genom att jämföra lyckade och mindre lyckade innovationsprocesser har Löfqvist identifierat vilka aktörer och aktiviteter som finns i lyckade processer, men inte i de mindre lyckade.

De lyckade innovationsprocesserna var alla inriktade på att lösa befintliga kunders problem, och nya produkter skapades med redan känd teknik. Någon eller några befintliga kunder var alltid inblandade i hela innovationsprocessen. Det visade sig vara avgörande för om innovationsprocessen var möjlig att genomföra eller inte.

- De inblandade kunderna visar innovationsidéernas kommersiella värde. De ger nödvändiga resurser och underlättar en snabb och effektiv kommersialisering. Den snabba kommersialiseringen är mycket viktig eftersom resurser som har investerats i produktutveckling snabbt måste återbetalas för att undvika nedgångar i kassaflödet, säger Lars Löfqvist.

För att få resurser till att genomföra innovation använde flertalet av företagen i studien så kallade bootstrappingmetoder. Dessa metoder ska ses som ett alternativ till exempelvis riskkapital och banklån. Ett sätt att skaffa, eller spara, resurser helt enkelt. Bootstrappingen kan gå ut på att samma resurser används i flera processer samtidigt, realisering av kunders uppfinningar eller användandet av informella och flexibla innovationsprocesser som ökar effektiviteten och minskar slöseriet med resurser.

- Det är vanligt att man hör att innovationsprocesser ska genomföras systematiskt, men mina resultat visar på motsatsen. Tvärtom verkar det vara mer resurseffektivt med flexibla och informella innovationsprocesser i små, etablerade företag. Genom att använda småföretagens naturliga flexibilitet, snabbhet och närhet till kunder kan mycket effektiva innovationsprocesser genomföras.

Lars Löfqvist ser främst att små, etablerade företag, samt policy- och stödorganisationer, kan ha nytta av avhandlingens resultat. Företag får kunskap om hur resurseffektiva innovationsprocesser kan genomföras. Och för organisationer som jobbar med företagsutveckling och innovationssupport är det viktigt att förstå hur innovationsprocesserna går till, för att kunna förbättra dem och utveckla stödåtgärder som verkligen har effekt.

Kontakta lars.lofqvist@hig.se

5 steg för lyckad innovation i etablerade småföretag
1. Fokusera på innovationsidéer som har potential att lösa befintliga kunders problem
2. Koppla ihop en innovationsidé med en eller flera kunder som vill ha en ny produkt baserad på idén, och som också stödjer innovationsarbetet
3. Genomför produktutvecklingen i nära samarbete med dessa kunder, nyttja deras kunskap och resurser
4. Sälj produkterna till dem för en snabb återbetalning av nedlagda resurser
5. Sälj de nya produkterna även till andra kunder


Text: Emilie Eliasson Hovmöller


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu