Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Kommuner missar medarbetarinnovation
Thomas Wihlman har studerat kommunal innovation. Innan doktorandtiden var han själv verksam som chef och specialist inom offentlig sektor. Foto: Ulla Wihlman.
Publicerad: 2015-09-22
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2015:

Kommuner missar medarbetarinnovation

Begreppet innovation är i ropet. Alla vill och bör jobba med det, även inom det offentliga. Men det är lättare sagt än gjort. Sveriges kommuner saknar rutiner, kunskap och förståelse för innovation. Och de missar ofta att ta tillvara medarbetarnas innovationslust. Det visar Thomas Wihlmans forskning.

Thomas Wihlman har lagt fram sin doktorsavhandling Innovation in Municipal Welfare Services vid Mälardalens högskola. I den undersöker han vilka möjligheter till innovation som finns i svenska kommuner. Vilka förutsättningar har de att skapa välfärdsinnovationer till nytta för invånarna och samhället? Avhandlingen bygger på intervjuer med anställda och chefer i fyra svenska kommuner, samt på studier av innovationspolicyer på både nationell och lokal nivå.

- Kommunerna står inför en rad utmaningar som rör integration, en åldrande befolkning, och ökade ekonomiska krav. För att möta dem behövs innovativa lösningar, säger Thomas Wihlman.

Ett av hans resultat är att synen på innovation skiljer sig mellan olika ledningsnivåer. De högsta cheferna betonar vikten av innovation, men ser hinder i form av gamla strukturer och arbetssätt. De lyfter också fram medarbetarnas brist på tid för innovation. Samtidigt erkänns inte medarbetarnas innovationer av den högsta ledningen. Anledningen kan vara att de uppfattar innovation på ett annat sätt än sina medarbetare.

Medarbetarna ser möjligheter till innovation, men också hinder i form av tidsbrist och dålig intern kommunikation.

- Kommunerna i studien har inte någon gemensam uppfattning om vad innovation är. Begreppet leder till oklarheter och gör att man agerar olika för att man uppfattar det olika.

Thomas Wihlman menar vidare att begreppet innovation är nytt för många och att man inte har arbetat konsekvent med det i kommunala verksamheter. Innovation förknippas med industri, teknik och näringsliv och känns därför främmande för många inom det offentliga. Det saknas ofta rutiner och man har inte funderat över vad innovation betyder, eller över vilka konsekvenserna blir av ett mer innovativt arbetssätt.

- Det är inte bara att skriva en innovationspolicy och sedan bli innovativ. Många slänger sig med begreppet innovation, men det är viktigt att fundera över begreppet och hur det funkar inom det sammanhang där man befinner sig.

Det finns också kunskap och idéer i kommunerna som skulle kunna utnyttjas mycket bättre.

- Medarbetarna är en resurs som ofta förbises. I äldreomsorg, hemtjänst och förskola är det medarbetarna som möter verkligheten, problemen och möjligheterna varje dag. De ser vad som fungerar bra och mindre bra. De har ofta en massa konkreta idéer som inte sprids till andra enheter på grund av brist på kommunikation. Om kommunerna vill bli mer innovativa, är det avgörande att skapa handlingsutrymme för medarbetarna, konstaterar Thomas Wihlman.

Han hoppas att avhandlingen inspirerar till fortsatt forskning inom området och till att kommunala verksamheter börjar diskutera vad de vill med sin innovation. Men framför allt hoppas han att kommunerna blir bättre på att utnyttja lärandet i det dagliga arbetet, och den kompetens och det engagemang som finns hos medarbetarna.

Kontakta thomas.wihlman@mdh.se

3 tips för innovation inom välfärden
1. Ge handlingsutrymme för medarbetare att skapa innovativa lösningar. I dag uppmuntras ofta medarbetare att ta fram idéer, men de ges varken tid eller resurser att jobba med dem.
2. Förbättra den interna kommunikationen så att goda idéer sprids.
3. Skapa en samsyn om innovation genom att diskutera begreppet, vilka förutsättningar som finns och vad som ska uppnås.


Text: Emelie Eliasson Hovmöller


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu