Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Biogas ny business för lantbrukare
I avhandlingen Doing well by doing good – The business model innovation process for sustainability in farm-based biogas production undersöker Niklas Karlsson hur gårdsproduktion av biogas kan bli en lönsam affär. Bristande efterfrågan är ett hinder på vägen. Foto: Anna Hansson.
Publicerad: 2020-04-16
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2020:

Biogas ny business för lantbrukare

Biogas skapar mervärden för samhället och miljön, och många lantbrukare vill bli mer hållbara. Men de hindras av att marknaden inte efterfrågar hållbara värden i tillräckligt stor utsträckning. Niklas Karlsson har undersökt hur lönsamheten kan förbättras för lantbruksföretag som satsar på biogas.

Biogas är ett helt förnybart bränsle som används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den är en del av en cirkulär ekonomi där varje resurs utnyttjas så effektivt som möjligt. Med rätt anläggningar på den egna gården kan lantbrukare tillverka biogas av gödsel och avfall för att bli självförsörjande.

– Producerar man mer än vad man behöver kan man sälja det till marknaden. Vanliga kunder är kommuner och energibolag. Privatpersoner med biogasbilar är också potentiella kunder, säger Niklas Karlsson som har disputerat vid Högskolan i Halmstad.

Men i dag är det endast ett 40-tal lantbrukare i Sverige som producerar biogas.

– Det är synd med tanke på vinsterna som företaget, samhället och miljön kan få av en mer hållbar gårdsproduktion.

Biogasens största värde är bidraget till ett mer hållbart samhälle – ett värde som marknaden ännu inte är beredd att betala för. Därför riskerar produktionen att bli en olönsam affär.

Niklas Karlsson har undersökt hur lantbrukare kan nå lönsamhet med sin biogasproduktion. I fokus för forskningen står affärsmodellen och hur den kan bli mer hållbar genom processer som driver innovation.

– För att fler lantbrukare ska vilja bidra med miljö- och samhällsmässiga värden behöver vi ta reda på hur man kan få dem att prioritera det. Vi behöver också titta på hur lantbruksföretagen kan skapa ekonomiskt värde med hjälp av sina affärsmodeller.

Som ett första steg i forskningen studerade han och några kollegor ett nätverk av biogasproducenter i Dalsland. De var intresserade av hur lantbrukarna hade lyckats nå lönsamhet med sin produktion.

- Samarbete och en flerårig kundgaranti visade sig vara viktiga framgångsfaktorer.

De fyra lantbrukarna i nätverket har varsin gårdsproduktion men samarbetar och säljer biogas till energibolaget i en närliggande kommun. Bolaget är deras största kund.

– Att ha en säker avsättning genom att det kommunala energibolaget förband sig att köpa all biogas under en femårsperiod, var helt centralt för att de skulle känna sig trygga med att satsa, säger Niklas Karlsson.

Han har även studerat ett motsvarande nätverk i Halland. Det består också av ett kooperativ av lantbrukare, vars ambition är att producera biogas tillsammans.

– Men de hittade inga kunder som var beredda att satsa på en långsiktig investering i biogas. Tyvärr är det en vanlig bild. Tänkbara kunder, som kommuner och energibolag, fokuserar ofta på hur produkten kan ge dem snabbast möjliga avkastning. Inte på vilka långsiktiga mervärden som finns i affären.

Samtidigt finns det intressenter som är redo att satsa mer långsiktigt, som vill ställa om från en linjär affärsmodell till ett mer hållbart och cirkulärt affärsmodellskoncept.

– Men alla måste vara med. Det räcker inte med att en enskild lantbrukare anser att grönt är bra. Marknaden måste efterfråga hållbara produkter och alla intressenter, som kommuner, leverantörer av rötningsmaterial och återförsäljare, måste bidra. Det är ett gemensamt projekt.

När Hallandslantbrukarna inte kom vidare i sin biogassatsning, beslöt sig Karlsson och hans kollegor för att gå in med ett innovationsperspektiv på lantbrukarnas nuvarande affärsmodeller. Innovationsprocessen som initierades fokuserar på hur man kan förändra för att skapa ett mer hållbart värde inom ramen för företagets olika aktiviteter. Forskarna ville bland annat undersöka hur lantbrukarna kunde agera annorlunda för att attrahera kunder.

– Avhandlingen visar att det i processen mot en mer hållbar affärsmodell finns tre huvudsakliga faser som företaget genomgår, förklarar han.

I den initiala fasen, prephase, undersöks faktorer och förutsättningar som motiverar företaget att initiera en innovationsprocess. Det vill säga – vad är det som gör att vi behöver förändra något?

- I det här fallet handlade det om att efterfrågan inte är den bästa och att prissättningen på biogasen inte är tillfredsställande. Frågor som kan ställas i en tidig fas är: Kan vi marknadsföra oss annorlunda? Finns det andra typer av kunder som vi inte har tänkt på?

Utifrån den typen av frågor görs försök att hitta nya ingångar på marknaden. I nästa fas, ongoing phase, genomförs aktiviteter som underlättar förståelsen för företagets befintliga affärsmodell och som dessutom stödjer idégenerering och affärsmodellering i en hållbar riktning.

– Man kartlägger den nuvarande affärsmodellen och tittar på hur den kan förändras och anpassas för att skapa hållbart värde. Till vår hjälp använde vi oss av verktyget Flourishing Business Canvas, som utvecklar affärsmodeller med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

I modellens sista fas, postphase, tas hållbara affärsmodellsprototyper fram med målet att öka företagets lönsamhet utifrån viljan att lösa ett hållbarhetsproblem. Niklas Karlsson understryker vikten av att i samtliga faser interagera med företagets intressenter, och ha deras intressen för ögonen.

Det ramverk som han presenterar i doktorsavhandlingen är sprunget ur biogasproduktion på gårdsnivå. Men Karlssons förhoppning är att även småföretag i andra branscher ska kunna inspireras att skapa mer hållbart värde.

– Ett litet företag som vill förändra sin affärsmodell kan vara hjälpt av det här ramverket. Jag är säker på att företag kan tjäna pengar på att lösa miljö- eller samhällsproblem.

Niklas Karlsson refererar till ekologisk mat och hur liten den marknaden var från början.

– I dag är det många kunder som är beredda att betala mer för exempelvis ekologisk mjölk eftersom de ser miljövärdet i att handla ekologiskt. Det är dit jag hoppas att vi ska komma med biogasen också.

Det går att hitta affärsupplägg mellan producenter och intressenter där hållbarhetsvärdet prissätts i kronor och ören. Men det krävs ett tydligt och starkt samarbete mellan aktörerna för att det ska realiseras. Enligt Niklas Karlsson kan det finnas poänger i att initialt hålla nere kostnaden för biogas, för att få fart på efterfrågan.

– Men då krävs att staten lägger till mellanskillnaden, annars överlever inte biogasproducenterna. Det offentliga och privata behöver gå hand i hand i detta, för att få marknaden att göra mer hållbara val.

Kontakta niklas.karlsson@hh.se


Så blir hållbarheten lönsam
Niklas Karlsson har i sin forskning identifierat fem förutsättningar för att skapa lönsamhet genom att implementera mer hållbara affärsmodeller.

– Ha som livsfilosofi att ditt företag kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.
– Se hållbarhet som ett värde i sig. Den bör värderas i kronor och ören, precis som vilken annan produkt eller tjänst som helst.
– Skaffa ett brett nätverk med både offentliga och privata aktörer.
– Samarbeta med kunder och intressenter mot ett gemensamt mål.
– Ha tålamod – investeringar nu ger avkastning senare.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu