Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
NY AVHANDLING | Så jobbar danska avfallssektorn för att bli cirkulär
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2023-01-30

NY AVHANDLING | Så jobbar danska avfallssektorn för att bli cirkulär

Danmark är ett av länderna i EU med högst andel avfallsförbränning. Övergången till en cirkulär ekonomi är i rullning, men det är lättare sagt än gjort.

Världen står inför en mängd samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga utmaningar – som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och fattigdom. Politiker, civilsamhället och forskare är överens om att nuvarande produktions- och konsumtionssystem måste förändras.

– Detta har skapat en förväntan på innovationspolitiken att bli mer transformativ. I stället för att fokusera på ekonomiska tillväxtmål och smala samhällsagendor, menar forskare att den bör ta itu med stora samhällsutmaningar, som att bidra till omvandling av dessa system. Min forskning studerar ett litet hörn av denna breda uppmaning till förändring, säger Stine Madsen, Lunds universitet.

Danskarna riktiga miljöbovar
NY AVHANDLING | Så jobbar danska avfallssektorn för att bli cirkulär
Stine Madsen. Foto: Privat.
Hon har i sin doktorsavhandling studerat de pågående försöken att eftersträva en cirkulär ekonomi inom den danska avfallssektorn. Den har förstås en viktig samhällsfunktion genom att samla in, behandla och använda kasserat material. Men den står också inför en hel del utmaningar.

– Danmark är ett av de länder i EU med mest hushållsavfall per capita, med nästan 60 procent mer än genomsnittet. Landet har också en av de högsta andelarna av avfallsförbränning i EU.

Tidigare har förbränningen ansetts koldioxidvänlig på grund av en effektiv återvinning av värme och el. Men i takt med att energiförbrukningen i allt högre grad övergår till förnybara källor och tonvikten främst ligger på resurseffektivitet, förändras synen på förbränning bland många aktörer.

– Det innebär att förbränningsnivåerna i Danmark nu är oroväckande höga. Delvis på grund av de direkta koldioxidutsläppen och den förmodade förlusten av resurser när material förbränns. Därför görs nu försök att omvandla den danska avfallssektorn till en cirkulär ekonomi.

Europeiska kommissionen definierar övergången till en cirkulär ekonomi som en process där ”värdet av produkter, material och resurser bibehålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsproduktionen minimeras”.

Omtvistad förändring
Visionen om en cirkulär ekonomi inom avfallssektorn möter stort motstånd. Aktörer med intressen i systemet mobiliserar sig i försök att forma de pågående förändringarna.

– Vissa arbetar för att försvara systemet med förbränning, andra aktörer ansluter sig till främjandet av återvinning. Men samtidigt vill många aktörer se mer radikala förändringar som främjar återvinning och minskad konsumtion, säger Stine Madsen.

Historiken viktig
I Danmark har forskare traditionellt argumenterat för att stora samhällsutmaningar bör genomföras på regional eller kommunal nivå. Men Stine Madsens forskning visar att en sådan styrning inom avfallssektorn snarare är en del av det som gör det svårt att få till en cirkulär ekonomi. Förbränningssektorn, till exempel, har en stark koppling till kommunala aktörer som har haft stor beslutsmakt inom den danska avfallssektorn.

– Jag föreslår i stället att en transformativ innovationspolitik utformas med större hänsyn till den historiska och kontextuella miljön.

– Min forskning visar också att olika vägar mot ökad cirkularitet kräver olika typer av politiskt stöd. Vi studerade två alternativ till plastförpackningar – återanvändning och kemisk återanvändning. Den senare har tillgång till resurser och nätverk med mäktiga allierade, medan aktörer inom återanvändning har mycket begränsad tillgång till detsamma. Dessa två nischer kommer sannolikt behöva helt olika typer av politiskt stöd för att institutionaliseras, förklarar Stine Madsen.

Samarbete och politiskt engagemang A och O
Det finns två centrala insatser som krävs för att avfallssektorn i Danmark, och andra länder, ska kunna övergå till en cirkulär ekonomi, enligt Stine Madsen. För det första bör länderna underlätta samarbetet över värdekedjor och sektorer. Alla aktörer är beroende av varandra eftersom material ska återgå till produktion efter användning.

– För att öka återvinningen krävs till exempel god produktdesign och inte bara förbättrad avfallshantering.

För det andra måste länderna göra mer långsiktiga politiska åtaganden för cirkulär ekonomi som är brett förankrat.

– Politiken ska inte påverkas av regeringsskiften. Politisk stabilitet och engagemang är nödvändigt för att industrin ska kunna investera i nya infrastrukturssystem. Men också för att stödjande institutioner ska kunna utvecklas, oönskade institutioner upplösas och för att praxis ska kunna förändras, säger Stine Madsen.

Vilka råd vill du ge till kommuner, regioner och länder som vill satsa på en cirkulär ekonomi i avfallshanteringen?

– Mitt viktigaste råd är att sikta högt i avfallshierarkin. Innan man försöker öka återvinningen bör man överväga möjligheterna till ökad återanvändning och till att förebygga avfall, säger Stine Madsen.

Kontakta stine.madsen@keg.lu.se

Mer om avhandlingen
Stine Madsen disputerar vid Lunds universitet 27 januari 2023. Avhandlingen heter Pursuing a Circular Economy in the Danish Waste Sector Scale and Transition Dynamics in Transformative Innovation Policy och går att läsa som pdf.


Text: Maria Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar