Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2005-06-08
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2005:

Närhet till kunder viktigt för internetföretag

En stor del av Sveriges internetföretag ligger i Stockholms innerstad. Johan Jansson har i sin avhandling undersökt varför. Det vanligaste svaret från företagarna själva är att närhet till kunder spelar störst roll när de fattar lokaliseringsbeslut.

Behovet av personlig kundkontakt är stort bland internetföretagen. Det beror bland annat på att tjänsterna ofta är komplexa och på att det är en ny marknad där kunderna inte kan så mycket om produkterna. För att bygga upp ett förtroende blir närheten till kunderna avgörande.

- Den lokala kundbasen är mycket viktig för internetföretagen. Det här är en ny bransch som är förknippad med stor risk och den dynamiken kräver att det finns ett nära samarbete. Det gör att både produktionen och konsumtionen av de här varorna och tjänsterna är koncentrerade till ett litet område i Sverige, säger filosofie doktor Johan Jansson, verksam vid kulturgeografiska institutionen och CIND vid Uppsala universitet.

I avhandlingen Internetbranschen i Stockholms innerstad - En studie av agglomerationsfördelar, sociala nätverksrelationer och informationsflöden har han undersökt tre undergrupper av företag: webbyråer, internetkonsulter och innehållsleverantörer. Det handlar främst om mycket små företag, där medianen ligger på fem anställda. Själva undersökningen grundar sig framförallt på en intervjustudie med 30 internetberoende företag i Stockholms innerstad.

- Jag har velat koncentrera frågan till företag som är helt beroende av internet, alltså företag som inte skulle ha existerat utan internet. Jag la därför ner ett stort arbete på att identifiera företagen. Den traditionella indelningen blir ganska statisk när det växer fram nya företag och branscher.

Kunskapsflödet påverkar
Utifrån den teoretiska bakgrunden har Jansson identifierat fem teman och inom varje tema diskuteras internetbranschens lokalisering till Stockholm. Temana är kunder, samarbets- och leverantörsnätverk, konkurrenter, finansiering och den lokala arbetsmarknaden. Som genomgående faktorer finns kunskapsflödet och de sociala nätverksrelationerna mellan aktörerna.

- Det visade sig att närhet och sociala relationer är viktiga bitar i alla de här temana. Mycket av dynamiken i närheten ligger i kunskapsflödet och i relationer. För att en bransch ska vara innovativ och effektiv krävs en informationsspridning, och den sker lättare i nära miljöer. Företagen blir alltså effektivare om de ligger nära sina kunder och andra aktörer inom branschen.

Informella nätverk
Resultaten skiljer sig något mellan de olika typerna av företag. Kundkontakterna bland webbyråer och internetkonsulter sker i stort sett uteslutande genom informella nätverk som kräver närhet för att byggas upp och upprätthållas. Innehållsleverantörernas kunder är mer utspridda, något som kan bero på att tjänsterna är mindre komplexa och ofta riktar sig till slutkonsumenter.

- Kunskapsöverföring kan fungera över längre avstånd, även när det gäller tyst kunskap. Men det mest effektiva sättet att sprida tyst kunskap är helt klart över korta avstånd, åtminstone bland de företag jag har studerat, säger Johan Jansson.

För mer info: johan.jansson@kultgeog.uu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar