Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-03-30
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2006:

Generation och omgivning påverkar tillväxten

Teorin säger att nystartade företag ofta dör relativt snabbt, medan etablerade företag är stabila och därför kan överleva och växa. Men det är inte hela sanningen: både den generation företaget tillhör och den företagsmiljö det verkar i påverkar överlevnadschanser och tillväxtmöjligheter.

Skillnaden i framgång mellan ett nystartat och ett redan etablerat företag är inte så uppenbar som ofta görs gällande. Det hävdar filosofie doktor Marcus Box i sin avhandling New Venture, Survival, Growth - Continuance, Termination and Growth of Business Firms and Business Populations in Sweden during the 20th Century*.

Ett specifikt företags förutsättningar till framgång påverkas av faktorer som till exempel tillgång till kapital och antal anställda. Men även andra faktorer spelar in.

- Det finns vad jag kallar kohort- och periodeffekter att ta hänsyn till. De förra handlar om varför en viss generation beter sig på ett visst sätt. Olika människor från olika tidsperioder lever under olika förutsättningar och handlar därför olika. För att förklara varför ett visst företag har överlevt eller gått under är det väsentligt att beakta företagets generationstillhörighet, säger Marcus Box, verksam vid forskningsinstitutet Ratio och Enter forum, Södertörns högskola.

- Periodeffekterna inbegriper faktorer som vilken konjunktur eller räntenivå som rådde under företagets levnad. Vid en gynnsam ekonomisk omgivning är det mer sannolikt att ett företag överlever. Därför går det att påstå att villkoren för företagen generellt sett är bättre under högkonjunkturer. Periodeffekterna påverkar också redan etablerade företags tendens att växa.

Marcus Box har genomfört en longitudinell studie över sju olika företagsgenerationer. Studien sträckte sig över större delen av 1900-talet.

Han har utgått från tre huvudsakliga frågor: När dör företagen? Finns det skillnader mellan generationerna vad gäller företagens överlevnad? När växer företagen?

De resultat han redovisar i avhandlingen sätter nytt ljus på den vedertagna ”sanningen” inom organisationsteorin som säger att unga och små företag oftare går under än sina större och äldre konkurrenter. Så behöver det alltså inte vara. Då pratar man om ett genomsnitt av företag och tar inte hänsyn till de faktorer som påverkar den specifika miljö ett företag har att verka i.

- Till exempel har företag av 1921 års generation, en period av djup ekonomisk kris i Sverige, större benägenhet att duka under än andra årgångar i studien. Tvärtom har mindre företag från de optimistiska 1950- och 60-talen en högre överlevnadsgrad än genomsnittet. Detta trots att bägge, enligt mallen, borde ha följt samma utvecklingskurva.

- Kohort- och periodeffekter är svåra att mäta och måste sättas in i ett större sammanhang. Periodeffekterna kan dessutom förstärka kohorteffekterna, beroende på vilken konjunktur som rådde under en specifik period.

För mer info: marcus.box@ratio.se


*Avhandlingen har lags fram vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet


Text: Pablo Lizama Farias


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu