Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-03-21
Följande text ingick även i temat ”Socialt entreprenörskap” som publicerades i Entré nr 1, 2007:

Aktivism kan också vara entreprenörskap

Entreprenörskap kopplas oftast till företagande och det traditionella näringslivet. Men entreprenörer och dynamiska processer finns även inom ideella organisationer. Det visar Malin Gawell i sin avhandling.

Det krävs en del för att skapa en ny verksamhet, oavsett om det handlar om ett företag eller en ideell organisation. Det har Malin Gawell tagit fasta på och placerar entreprenörskapsbegreppet där vi inte är helt vana att träffa på det. I sin avhandling Activist Entrepreneurship - Attac'ing Norms and Articulating Disclosive Stories* följer hon skapandet av den ideella organisationen Attac Sverige.

- Det finns mycket att lära genom att föra in fenomenet entreprenörskap i en annan miljö, med andra premisser. Det ger en något annorlunda bild av entreprenörskapet och den stärker idén om att det är större än bara ekonomi. Även entreprenörskapsforskningen har en del att lära av det här, säger filosofie doktor Malin Gawell.

Avhandlingen bygger på en narrativ metod. Det innebär att Gawell har konstruerat en berättelse utifrån sitt empiriska material, som baseras främst på längre intervjuer med 26 personer från Attac Sverige. Hon har även kompletterat med deltagande observationer och olika sekundärkällor.

Malin Gawell kom in i ett tidigt skede i organisationens tillblivelse, och var med redan på Attacs lansering.

- Jag hade tur med tajmingen av mitt projekt, och fick en bra inblick i hur en ideell organisation tar form - och därmed också i den entreprenöriella skapelseprocessen.

Omvärlden påverkar
Hon har delat upp den här skapelseprocessen i två olika delar: dels skapandet av själva organisationen, dels processen som sker människor emellan.

- Man kan säga att jag står på två ben. Båda behövs, annars haltar resonemanget. Vi kan inte bara prata om organisationerna, det handlar ju om människor också. Och i ett ännu större perspektiv har vi omvärlden som påverkar, och påverkas av, den entreprenöriella processen.

- När en ideell rörelse bildas sätts inte den organisatoriska idén främst. Det är snarare den sociala idén som är fundamentet. De konkreta aktiviteterna blir oerhört viktiga. I början jobbar man brett, ifrågasätter och slipar sina argument. Under en del av den här processen är gruppdynamiken påtaglig. Men det finns också något utöver denna. Det blir en kollektiv narrationsprocess där argumenten blir tydligare och organisationen ”berättas fram”, säger Gawell.

Här finns en skillnad mot det traditionella företagstänkandet där en affärsplan med tydliga mål formuleras redan i ett inledande skede. Studien av Attac visar hur målen i stället ändras över tid.

Möjlighet och nödvändighet
Just relationen mellan entreprenörskapstänkandet och hur ideella organisationer skapas, är något som har intresserat Malin Gawell under hela arbetet.

- Vad finns det för spänningar mellan de här olika organisationsformerna, och hur överlappar de varandra?

Inom den traditionella entreprenörskapsteorin är ”möjlighet” ett viktigt begrepp. Entreprenörer upptäcker eller skapar (affärs)möjligheter och exploaterar dessa för att tjäna pengar.

- Men i vissa fall stockar det sig lite i halsen att tänka bara i termer av möjligheter. Att till exempel uttrycka sig: ”Jippi, här finns några hemlösa vi kan ta hand om”, blir ju lite fel. Samtidigt är det inte så enkelt att det bara handlar om att göra något gott i största allmänhet.

Gawell har därför kompletterat med begreppet ”nödvändighet”. Det syftar på människor som blir upprörda över något och väljer att agera. De upplever att det finns ett behov och att det är nödvändigt för dem att göra något åt saken.

Sammantaget bidrar avhandlingen med tre viktiga insikter: hur entreprenörskapet spelar in i skapandet av ideella organisationer, att entreprenörskapet kan ses som en social och dynamisk process i olika sfärer i samhället, samt med en förståelse för berättandets roll i entreprenörskapet.

- Det finns entreprenöriell dynamik även i det civila samhället. Det är roligt att vara delaktig i utforskandet av mötet mellan två viktiga fält och det känns angeläget för förståelsen av samhällsutvecklingen. Jag hoppas att min avhandling kan bidra till en breddning av entreprenörskapsbegreppet, säger Malin Gawell.

För mer info: malin.gawell@esbri.se

*Avhandlingen har lagts fram vid Stockholms universitet

Här finns en lång artikel om socialt entreprenörskap


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu