Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-10-30
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2009:

Företagare i nöd och lust

Tidigare relationer, tillit och förtroende spelar stor roll för entreprenörer när de startar företag i team. Familjeföretag som startas av makar eller sammanboende är också betydligt vanligare än vad som framkommit tidigare. Det visar Karin Hellerstedt i sin avhandling The Composition of New Venture Teams – Its Dynamics and Consequenses.

När Karin Hellerstedt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, undervisade i entreprenörskap, slogs hon av att litteraturen som behandlar processen att bilda team var väldigt mekaniskt beskriven. Hon tyckte inte att den stämde helt med verkligheten. Hon bestämde sig för att undersöka vilka som ingår i teamet och hur det förändras över tiden. I avhandlingen kombinerar hon kunskap från forskningen om humankapital, med insikter från socialpsykologin.

Hellerstedt har följt 1 212 kunskapsintensiva företag som startats i team, under en period på 3–7 år. Undersökningsperioden var mellan 1996 och 2000. Medelstorleken på teamen var 2,77 personer. 61 procent av teamen bestod av två personer.

Genom att samköra omfattande registerdata från Statistiska centralbyrån, både på individnivå och på företagsnivå, kunde hon dra slutsatser om teamen.

- Det som är unikt är att jag har lyckats kombinera dessa data för att skapa en ny analysenhet som är teamet.

Tilliten central
Karin Hellerstedts studie visar att familjeföretagen är betydligt fler än vad som framkommit i tidigare forskning. De är också lönsammare än andra företag.

- Det jag tycker är mest intressant är hur otroligt viktiga tidigare relationer är när individer väljer att gå in och skapa ett nytt företag tillsammans. Antingen gör man det tillsammans med sin partner, eller så har man arbetat tillsammans tidigare och varit kollegor.

För entreprenörerna är det viktigt att känna förtroende för sin affärspartner som de ska starta företaget med. De kan rucka lite på kompetenskraven till förmån för det.

- Tilliten är en central del. Det är också något som man inte pratar så mycket om i de läroböcker vi har.

Män i minoritet lämnar
Det är vanligare att teamen blir mindre än att någon person tillkommer. Oftast sker avhoppen i ett tidigt stadium av företagsetableringen. Ju större teamen är initialt, desto vanligare är det att de är öppna för att senare utökas med nya medlemmar.

Ju mer olika individerna i teamen är, vad det gäller status, lön och framför allt ålder, desto vanligare är det att någon lämnar teamet. Personer som är mycket yngre än övriga i teamet tenderar till exempel att lämna det i högre grad. En förklaring till det, menar Hellerstedt, kan vara just statusskillnaden. De med högre status har mer inflytande över teamens sammansättning, och är också de som tenderar att stanna.

- Teamen som består av sambor eller gifta är väldigt stabila. Antingen går företaget bra, eller så hänger man ihop ända tills man lägger ner det. Det är inte alls lika vanligt att man lämnar teamet. Det är lite ”i nöd och lust” i företagandet också.

En annan sak som Hellerstedt fann, var att män som ingick i team med kvinnor i majoritet var mer benägna att lämna teamet, än kvinnor i team där män var i majoritet.

För mer info: karin.hellerstedt@ihh.hj.se


Text: Maria Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar