Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Accountability and Family Business Contexts

An Interpretive Approach to Accounting and Control Practices

av Emilia Florin Samuelsson

Syftet med avhandlingen är att utveckla befintliga teorier om kontroll och ekonomistyrning i företag, särskilt familjeföretag. Avhandlingen undersöker hur familjeföretag löser frågor om kontroll, styrning och ansvar. Många hävdar att familjeföretag ofta är i behov av mer och klarare styrning, men stämmer det för alla? Två familjeföretag jämförs med varandra i en fallstudie.

Avhandlingen pekar på att ökad formalisering inte alltid är rätt väg att gå. Ett av de studerade familjeföretagen hade inte särskilt utvecklad styrning, men det stämde väl överens med deras behov. När man bestämmer hur ekonomistyrningen ska se ut i ett familjeföretag, måste man även beakta hur det individuella företaget ser ut. Inom området ekonomistyrning ställs ofta formella processer som motsats till sociala och vardagliga processer. Författaren menar att båda typerna av processer är lika viktiga när man vill förklara hur en organisation fungerar. Företagaren måste vara konsekvent – om han eller hon handlar olika vid olika tillfällen kommer en konflikt att uppstå. Det här kan vara ett större problem i familjeföretag, där individerna ofta har flera roller. Man kanske inte bara är styrelsemedlem, utan också barn till ägaren. Familjeföretag har genom sin natur ofta mer utvecklade informella processer.

Titel: Accountability and Family Business Contexts – An Interpretive Approach to Accounting and Control Practices
Författare: Florin Samuelsson, Emilia
År: 2002
Lärosäte: Internationella handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu