Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Financing Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks

An Institutional-Network Approach

av Mohammed Nurul Alam

Syftet med avhandlingen är att utveckla ett teoretiskt ramverk för att beskriva och förklara relationer mellan långivare och låntagare i landsbygdsbaserade småföretag, och att applicera detta ramverk på småföretagandet i Bangladesh. Tyngdpunkten ligger på vilken roll de islamiska bankerna spelar i det här finansieringssystemet. En jämförelse görs mellan det islamiska banksystemets investeringstekniker och andra finansieringsinstitut i landet. Författaren har även studerat hur relationerna mellan låntagare och låneinstitut påverkas av kontextuella skillnader som till exempel kultur, religion, familjepolitik, lagstiftning och politiskt system. En kvalitativ metod har använts.

En skillnad mellan det islamiska finansieringssystemet och andra banker, är att man har en högre grad av kontroll över utlånade medel. Detta utvecklar relationen mellan låntagare och låneinstitutet och hjälper de landsbygdsbaserade småföretagen att använda pengarna på ett lämpligt sätt. Studien visar också att de kontrollmetoder och låneformer som används av islamiska banker inte bara bidrar till att utveckla nätverk mellan ekonomiska aktörer i finanssystemet. De bidrar även till att utveckla sparandevanor hos låntagare på landsbygden i Bangladesh.

Titel: Financing Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks – An Institutional-Network Approach
Författare: Alam, Mohammed Nurul
År: 2002
Lärosäte: Lunds universitet