Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The making of the female entrepreneur

A discourse analysis of research texts on women's entrepreneurship

av Helene J Ahl, Helene Ahl

Avhandlingen undersöker hur kön konstrueras i forskningsartiklar om entreprenörskap. Den granskar ur ett feministiskt perspektiv 81 forskningsartiklar om kvinnliga företagare. Alla artiklar har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter, de flesta i USA. Avhandlingen tar avstamp i Foucaults diskursteorier och utgår från social konstruktionism i sin förståelse av kön.

Avhandlingen visar att artiklarna ser kvinnor som en betydelsefull resurs. Men de gör det på ett sätt som befäster kvinnors underordning i samhället. Det sker bland annat genom att artikelförfattarna utgår från givna antaganden om hur saker och ting är. Till exempel antas att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Ofta har forskarna svårt att hitta några konkreta skillnader mellan kvinnligt och manligt företagande. I stället blåses någon obetydlig skillnad upp för att göra resultaten intressantare. Samtidigt ignoreras likheter mellan könen, såväl som olikheter inom könen. Ett annat grepp är att säga att kvinnliga företagare är de undantag som bekräftar regeln. De kvinnor som har valt att bli företagare är inte representativa för kvinnosläktet och därmed mer som män i sin personlighet. Ett tredje sätt att hålla den traditionella könsordningen intakt är att skapa en alternativ, kvinnlig typ av entreprenör.

Titel: The making of the female entrepreneur – A discourse analysis of research texts on women's entrepreneurship
Författare: Ahl, Helene J
År: 2002
Lärosäte: Internationella handelshögskolan i Jönköping