Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Det är dans i parken ikväll

Om samverkan mellan näringsliv och akademi med forskningsparken som mäklande miljö och aktör

av Agneta Erfors

Avhandlingen beskriver forskningsparkernas roll när det gäller att underlätta kontakten mellan näringsliv och akademi. Det ryms flera olika typer av samarbetsformer inom forskningsparkerna. I denna avhandling beskrivs tre olika typer: informell samverkan, kund-konsultförhållanden och forskningsbaserat samarbete. Intervjuer och enkätundersökning har genomförts med såväl forskningsparkers ledning som med företagare som verkar inom en forskningspark. En fråga som ställs är vad som påverkar samarbetet inom forskningsparker och hur samarbetet kan förbättras.

I resultatdelen framkommer att många faktorer påverkar klimatet i en forskningspark, till exempel lärosätets karaktär, storlek och inriktning. Vissa lärosäten uppmuntrar kontakt med näringslivet, andra inte. Från forskningsparkens perspektiv är det viktigt hur parkledningen agerar och vilka visioner parken har. Skilda spelregler påverkar samarbetet mellan aktörerna i hög grad. Lönsamhet och tillväxt är viktiga faktorer inom näringslivet. Inom akademin däremot är publicerade forskningsresultat det centrala. Vilken typ av företag som ingår i parken inverkar också. I parker med många kunskapsintensiva företag som knoppats av från universitet fungerar samarbetet oftast bra. Forskningsparkernas roll kan inte generaliseras, verksamheten måste anpassas till respektive park. Det ställer stora krav på mäklarna som måste vara insatta i de institutionella förhållandena hos båda parterna och sedan sätta in åtgärder där det behövs.

Titel: Det är dans i parken ikväll – Om samverkan mellan näringsliv och akademi med forskningsparken som mäklande miljö och aktör
Författare: Erfors, Agneta
År: 2004
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu