Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Internationalisation as a Process of Strategy and Change

A Study of 16 Swedish Industrial SMEs

av Henrik Agndal

Avhandlingen syftar till att öka förståelsen för företagens agerande på den internationella marknaden. För att göra detta undersöks hur och varför företagens strategier för utrikeshandel förändras, något som sker successivt. Undersökningen fokuserar på en längre period och har studerat 284 strategiförändringar i 16 svenska små och medelstora industriföretag. Författaren skiljer mellan internationaliseringsaktiviteter som sker "uppströms", till exempel inköp av material och produkter, och aktiviteter som sker "nedströms", till exempel försäljning av produkter.

Resultaten visar att 75 procent av de undersökta fallen gäller förändringar i strategier som hör till kategorin nedströms. Många företag är tveksamma till vissa former av internationalisering. Företag säljer gärna utomlands, men är mer negativa till att köpa från utlandet, bland annat för att det är svårare att hantera kvalitets- och leveransproblem. Att äga dotterbolag i andra länder är inget företagen eftersträvar, det medför en mer svårhanterlig organisation. Om man har ett dotterbolag är det snarare av nödvändighet. I avhandlingen framgår också att bara ett fåtal strategiförändringar som gäller internationalisering sker på eget initiativ. Det är istället ofta företagets utländska partner som tar initiativ till en förändring.

Titel: Internationalisation as a Process of Strategy and Change – A Study of 16 Swedish Industrial SMEs
Författare: Agndal, Henrik
År: 2004
Lärosäte: Internationella handelshögskolan i Jönköping