Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Acquisition of Capabilities Through International Technology Transfer

The Case of Small Scale Industrialization in Tanzania

av Sverker Alänge

Avhandlingens huvudsyfte är att studera effekterna och vikten av en specifik form av internationell tekniköverföring för utvecklingsländernas möjligheter. Data har samlats in under en åttaårsperiod, intervjuer har genomförts i 22 företag i Tanzania och i 18 svenska företag. Ett analytiskt schema användes för att analysera de teknologiska och administrativa möjligheterna.

Studien visar att tidigare industriell erfarenhet är en nödvändighet för att tillgodogöra sig utländska utbildningsprogram. Småföretagen visade sig vara utmärkta på att överföra teknologisk produktionsförmåga, men mindre framgångsrika i överföringen av administrativa och dynamiska förmågor. Staten kan kompensera för marknadsmekanismer i företagens tidigaste fas. För att förstå komplexiteten i företags utvecklingsprocesser behöver man ta hänsyn till fler faktorer än produktionskostnader. Även marknadsfaktorer, nätverksmöjligheter och teknologiska förändringar måste vägas in.

Titel: Acquisition of Capabilities Through International Technology Transfer – The Case of Small Scale Industrialization in Tanzania
Författare: Alänge, Sverker
År: 1987
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola