Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Toward a Theory of Entrepreneurial Action

Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship

av Henrik Berglund

I avhandlingen studeras, på mikronivå, vad som motiverar entreprenörers handlande. Författaren har försökt fånga entreprenörernas egna erfarenheter och förstå deras agerande utifrån deras egen livsvärld. Tanken är att entreprenörernas handlingar kan hjälpa oss att förstå den värld de verkar i. Här fokuseras på hur entreprenörers mångfacetterade, och ofta motstridiga, uppfattningar av risker och möjligheter påverkar deras handlande.

En viktig slutsats är att entreprenörers upplevelse av exempelvis risker och möjligheter påverkar deras handlande. Avhandlingen tar också upp ett antal motstridigheter som entreprenörer ställs inför. En entreprenör är ofta mycket personligt engagerade i sina projekt, samtidigt som en rationell analys krävs. De har också ofta ett starkt behov av självbestämmande, samtidigt som det finns ett krav på öppenhet gentemot externa aktörer. Även kortsiktig flexibilitet måste vägas mot behovet av långsiktiga mål.

Titel: Toward a Theory of Entrepreneurial Action – Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship
Författare: Berglund, Henrik
År: 2005
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu