Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Agents of Change and Policies of Scale

A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education

av Ron Mahieu

I avhandlingen studeras introduktionen av entreprenörskap och företagsamhet i skolan via projektet PRIO1 i Västerbotten. Syftet är att identifiera och analysera drivkrafterna och aktörerna bakom processen. Varför är det så mycket fokus på entreprenörskap och företagsamhet i allmänhet, och inom skolan i synnerhet? Den pågående globaliseringen är en förklaring. Författaren menar att entreprenörer behövs i övergången från industridominerat samhälle till kunskapssamhälle.

Han har även studerat policydokument på regional, nationell och överstatlig nivå från 1970 till i dag. Tydligast har man varit i policydokument på den överstatliga nivån. OECD och EU försöker genom policyrekommendationer stimulera regeringar att satsa på entreprenörskap och företagande i skolan och få dem att skriva in detta i läroplanerna. Svenska policydokument har varit mer diffusa, men 2004 gick Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet ut med en skrivelse om innovationer, och om att stimulera till entreprenörskap.

Titel: Agents of Change and Policies of Scale – A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education
Författare: Mahieu, Ron
År: 2006
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu