Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Disentangling Trade Flows

Firms, Geography and Technology

av Martin Andersson

Avhandlingen innehåller tre artiklar om svenska företags exportmönster. I den första artikeln har författaren granskat 8 800 tillverkande företag. Samtliga exporterar, men spridningen är mycket stor. De flesta exporterar två-tre produkter till ett par länder. Mycket få företag bedriver global handel.

I den andra artikeln undersöks varför exportflöden mellan länder med kulturell, språklig och geografisk närhet är större än de ”borde” vara om man kontrollerar för faktorer som exempelvis köpkraft. Slutsatsen är att det beror på de fasta kostnaderna för att initiera handel. För Sveriges del är dessa kostnader lägre i Norden, och därför väljer de flesta småföretag att exportera dit.

Den tredje artikeln handlar om betydelsen av teknologi och kunskap för export och internationell konkurrenskraft. Författaren använder kvalitetsjusterad patentdata för svenska regioner och finner att de med stark teknologisk specialisering exporterar mer. De kan dessutom ta ut högre priser för sina produkter.

Titel: Disentangling Trade Flows – Firms, Geography and Technology
Författare: Andersson, Martin
År: 2007
Lärosäte: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu