Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Destinationsmarknadsföring

En studie av turism ur ett producentperspektiv

av Yvonne von Friedrichs Grängsjö

Avhandlingens syfte är att beskriva hur aktörerna på en rumsligt avgränsad plats arbetar med destinationsmarknadsföring och att tolka bevekelsegrunderna till deras beteende. Empiriska studier genom bland annat intervjuer, samtal och enkäter har gjorts på småföretag i turistdestinationen Åre. Dessa uppgifter har kompletterats med en reflexivt tolkande analys. För en djupare förståelse av fenomenet destinationsmarknadsföring används en organisk mångdimensionell teorigrund.

Ett viktigt resultat av studien är att företagarnas värdegrund har betydelse för hur man klarar att tillsammans marknadsföra Åre, samtidigt som man är konkurrenter. Om aktörer på en turistort delar samma värdegrunder fungerar produktionen och marknadsföringen av orten bättre. I Åre finns två dominerande värdegrunder, en emotionell - "att tjäna Åre" - och en affärsmässig - "att tjäna på Åre". Dessa måste samexistera, menar författaren.

Titel: Destinationsmarknadsföring – En studie av turism ur ett producentperspektiv
Författare: von Friedrichs Grängsjö, Yvonne
År: 2001
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu