Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Den organisatoriska smältdegeln

Kompetens och handikapp vid företagssamgående

av Bengt Johannisson

Avhandlingen har fyra definierade mål; att undersöka aktiviteter och beslut som föregår samgående av familjeföretag, att identifiera vilken identitetsskapande strategi samgående företag väljer, att studera hur mycket inflytande de anställda har gällande beslut som rör samgåendet och dess genomförande samt att dra slutsatser och sammanfatta konsekvenserna av lärdomarna från forskningsarbetet. Metoden kan kallas för en "sökande forskningsstrategi", vilket innebär att metoder och data har anskaffats gradvis i takt med "den ökade insikten" hos forskaren. Fallstudier är en central del av undersökningen.

Tre familjeföretag som genomgått fusioner har valts ut för intervjuer. Dessa visade att fusionsprocessen är en kombination av planering, chanstagande och "ödet". Särskilt inom familjeföretag är det ofta händelser som inte kontrolleras av organisationen som bestämmer fusionens omfattning såväl som dess utgång. En förklaring till detta är det nära förhållandet mellan ägarna och företagets livscykel. Analysen av de anställdas reaktion till fusioner visade ett "kunskapshandikapp" som resulterade i ett visst beteendemönster. Åsikter fick ersätta kunskap i fusionssituationer. Fackföreningsrepresentanterna var mer medvetna än andra om vilken information som undanhållits dem och var därför mest missnöjda med den information som givits före och efter fusionen.

Titel: Den organisatoriska smältdegeln – Kompetens och handikapp vid företagssamgående
Författare: Johannisson, Bengt
År: 1980
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu