Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Lanthandlare

En etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet

av Lars Kaijser

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur lantarbetarnas arbete konstitueras i ett fält av konkurrerande föreställningar om detaljhandel, hur arbetet formas under befintliga villkor och i vilken grad handlarna själva kan forma villkoren för sin verksamhet. Undersökningen är etnografisk till sin karaktär och bygger på en fältundersökning utförd i norra Klarälvsdalen. Under sex månader vistades författaren i området, deltog i
arbetet och intervjuade handlarna.

Studien visar att lanthandlarna befinner sig i en gråzon mellan Gemeinschaft och Gesellschaft, de två sociologiska samhällsgemenskaper som drivs av familjära respektive kommersiella krafter. Lanthandlarnas funktion är lika social som ekonomisk, handeln kombineras med ett engagemang för bygdens utveckling. Handlarna tyckte sig kunna påverka lokala villkor, men i större sammanhang var handlingsutrymmet begränsat. Yrkesutövandet kännetecknades dock av en ständig strävan efter att omforma villkoren för den egna verksamheten.

Titel: Lanthandlare – En etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet
Författare: Kaijser, Lars
År: 1999
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu