Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Det strukturella armodet

Organisationsteori för åkeriföretag

av Lars-Olof Rask

Syftet med avhandlingen är att utveckla en förståelse för åkeriföretags strategiska agerande, särskilt med avseende på strategiutvecklingsprocessers bestämningsfaktorer. Forskningsansatsen är kvalitativ, och författaren har som forskare, utbildare och konsult en långvarig interaktion med åkerinäringens företag och organisationer bakom sig. Fallstudier har genomförts på företag i branschen och deras strategiska agerande kartläggs och analyseras i avhandlingen. Skillnader mellan de framgångsrika och de mer traditionella företagen diskuteras och teori om strategiskt agerande utvecklas. Studien visar hur det enskilda företagets struktur och den enskilda företagarens situation influerar de strategier man väljer. Branschens organisatoriska struktur ses också som en förklarande faktor.

Titel: Det strukturella armodet – Organisationsteori för åkeriföretag
Författare: Rask, Lars-Olof
År: 1984
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu