Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Acquisition of Technology Through Licensing in Small Firms

av Börje Svensson

Avhandlingens syfte är att identifiera faktorer och förhållanden som påverkar ett småföretags möjligheter att framgångsrikt assimilera och exploatera teknologi som förvärvas från utlandet genom licensering. Det empiriska materialet har samlats in genom fyra olika studier av svenska företag och deras erfarenhet av licensering. En modell som identifierar viktiga faktorer i licenseringsprocessen utvecklas.

Några slutsatser av studien är att de förvärv som har störst chanser att lyckas är de där både licensgivare och licensinnehavare är bekanta med licensobjektets marknad. Förvärv av utländsk teknologi genom licensering kan fungera som ett verktyg för produktutveckling och förnyelse i småföretag. Det kräver dock att licensinnehavarens kunskap och förmåga stämmer överens med licensobjektets och marknadens karaktär.

Titel: Acquisition of Technology Through Licensing in Small Firms
Författare: Svensson, Börje
År: 1984
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu