Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

8 december 2008

Samhällsentreprenörskap – vad är det?

Tid: Måndag 8 december 2008, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI, professor Bengt Johannisson, Växjö universitet, samt filosofie doktor Mats Lundqvist, Chalmers tekniska högskola

Kort om föreläsningen: Samhällsentreprenörskap – ytterligare ett begrepp som utmanar våra tankar kring entreprenörskap! Men vad betyder det?

Redan på 1980-talet användes det i forskningen om entreprenörskap, bland annat av Bengt Johannisson. Då var det relaterat främst till lokal mobilisering för regional utveckling. Under tidigt 2000-tal dök samhällsentreprenörskapet upp igen, med koppling till det framväxande området socialt entreprenörskap. Malin Gawell vidgade innebörden av begreppet ytterligare genom att knyta det till protest och aktivism som i Attac-rörelsen. KK-stiftelsen intresserade sig för begreppet och 2006-2007 genomfördes, på deras uppdrag, en förstudie av Chalmers och Apprino under Mats Lundqvist ledning. Denna undersökning låg till grund för KK-stiftelsens satsning på området (www.kks.se).

Men denna satsning till trots är det långt ifrån klarlagt vad samhällsentreprenörskap är, och hur vi kan förstå detta mångtydiga fenomen. Därför har ett 20-tal forskare, tillsammans med KK-stiftelsen, under 2008 arbetat för att på olika sätt belysa fenomenet: vad samhällsentreprenörskap relaterar till och inte minst vilka teoretiska möjligheter och/eller tillkortakommanden vi ser i dagsläget.

Resultatet av diskussionerna presenterades i en antologi utgiven i början av 2009. Denna Estradföreläsning baseras på dessa texter. Antologins redaktörer - Malin Gawell, Bengt Johannisson och Mats Lundqvist - hänvisar både till de olika kapitelbidragen och presenterar sina övergripande analyser av området.

Bland de exempel på samhällsentreprenörskap som tas upp finns olika utbildningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola, kvinnor inom hälsosektorn, Bert Karlssons verk, olika samverkansinitiativ på lokal, regional och nationell nivå, Attac för en global utveckling… och en del nästan vanliga företag!

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Malin Gawell disputerade 2007 vid Stockholms universitet på avhandlingen Activist Entrepreneurship – Attac’ing Norms and Articulating Disclosive Stories. Under avhandlingsarbetet var Malin även knuten till ESBRI. Forskningsmässigt kopplar hon entreprenörskapsfrågor till social och samhällig utveckling, bland annat genom att stå med ena foten i entreprenörskapsforskningen och andra foten i forskning om det civila samhället. Hon arbetar även med dessa frågor som policyrådgivare och rådgivare för utveckling av samverkan mellan forskare och enskilda organisationer.

Bengt Johannisson är professor i entreprenörskap vid Växjö universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 2008 tilldelades Bengt, som första svensk, FSF-Nutek Award för forskning som ”väsentligt bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling”. Bengts forskning omfattar entreprenörskap i olika dräkter och i olika sammanhang, inte minst lokala och regionala. Hans senaste större publikation är Entreprenörskapets väsen i vilken han konceptuellt och empiriskt la grunden för den iscensättande forskningsmetoden där forskaren själv agerar som entreprenör.

Mats Lundqvist har sedan disputationen för drygt tio år sedan engagerat sig i uppbyggnaden av entreprenörskapsutbildningar samt kultur och system för innovation vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han är både medgrundare till, och föreståndare för, Chalmers entreprenörsskola och verksam vid biovetenskapliga GIBBS i Göteborg. Han är engagerad i regionala och nationella utvecklingsprocesser för entreprenörskap och innovation, bl a genom styrelsearbete i uppstartsföretag, inkubatorer och programråd. 2006 startade Mats en kurs i samhällsentreprenörskap tillsammans med studentföreningen Intize.

Mest lästa artiklar nu