Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

23 april 2009

Entreprenörskap i spåren av offentlig sektors omvandling

Tid: Torsdag 23 april 2009, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Docent Malin Tillmar, Linköpings universitet

Kort om föreläsningen: Förhoppningarna är stora på ökat entreprenörskap och företagande i spåren av den pågående omvandlingen av offentlig sektor. Nya marknader växer fram för tjänster som tidigare har producerats av det offentliga, som till exempel vård- och omsorg. Vad säger forskningen? Vilka är erfarenheterna? Hur ser villkoren ut för småföretagen på dessa så kallade offentliga marknader?

Under föreläsningen diskuteras förutsättningarna för ökat entreprenörskap och småföretagande, på kort och lång sikt. Fallstudier med exempel från olika marknadsmodeller, som entreprenadupphandlingar och kundvalssystem, presenteras. I vilken utsträckning bevittnar vi det entreprenörskapsforskaren Schumpeter kallade ”kreativ förstörelse”? Och i vilken utsträckning är det förstörelse av kreativitet vi ser?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Malin Tillmar är docent i företagsekonomi vid Linköpings Universitet, där hon är verksam inom forskningsprogrammen DEOF och HELIX Vinn Exellence Centre. Hon intresserar sig för den mångfald som ryms inom entreprenörskapet. Småföretagandets möjligheter och begränsningar har varit ett genomgående tema för hennes forskning, men även det entreprenörskap som sker inom ramen för offentlig sektor har varit i fokus. År 2005 vann Tillmar FSF/Nutek priset för unga entreprenörskapforskare. Hennes doktorsavhandling handlade om förtroende/tillit mellan småföretag i Sverige och i Tanzania. Malin Tillmar har också varit verksam som företagsutvecklare, såväl i Sverige som internationellt.

Mest lästa artiklar nu