Del 1
Del 2

Samhällsentreprenörskap – vad är det?

Datum: 8 december 2008

Föreläsare: Filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI, professor Bengt Johannisson, Växjö universitet, samt filosofie doktor Mats Lundqvist, Chalmers tekniska högskola

Om föreläsningen: Samhällsentreprenörskap – ytterligare ett begrepp som utmanar våra tankar kring entreprenörskap! Men vad betyder det?

Redan på 1980-talet användes det i forskningen om entreprenörskap, bland annat av Bengt Johannisson. Då var det relaterat främst till lokal mobilisering för regional utveckling. Under tidigt 2000-tal dök samhällsentreprenörskapet upp igen, med koppling till det framväxande området socialt entreprenörskap. Malin Gawell vidgade innebörden av begreppet ytterligare genom att knyta det till protest och aktivism som i Attac-rörelsen. KK-stiftelsen intresserade sig för begreppet och 2006-2007 genomfördes, på deras uppdrag, en förstudie av Chalmers och Apprino under Mats Lundqvist ledning. Denna undersökning låg till grund för KK-stiftelsens satsning på området (www.kks.se).

Men denna satsning till trots är det långt ifrån klarlagt vad samhällsentreprenörskap är, och hur vi kan förstå detta mångtydiga fenomen. Därför har ett 20-tal forskare, tillsammans med KK-stiftelsen, under 2008 arbetat för att på olika sätt belysa fenomenet: vad samhällsentreprenörskap relaterar till och inte minst vilka teoretiska möjligheter och/eller tillkortakommanden vi ser i dagsläget.

Resultatet av diskussionerna presenterades i en antologi utgiven i början av 2009. Denna Estradföreläsning baseras på dessa texter. Antologins redaktörer - Malin Gawell, Bengt Johannisson och Mats Lundqvist - hänvisar både till de olika kapitelbidragen och presenterar sina övergripande analyser av området.

Bland de exempel på samhällsentreprenörskap som tas upp finns olika utbildningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola, kvinnor inom hälsosektorn, Bert Karlssons verk, olika samverkansinitiativ på lokal, regional och nationell nivå, Attac för en global utveckling… och en del nästan vanliga företag!

oh
 - Presentation
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör