Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Vad är en entreprenör och vad är entreprenörskap?

Enligt Nationalencyklopedin är en entreprenör en "företagsam person som skapar nytt användarvärde. En entreprenör kan agera inom affärsvärlden med att skapa nya varor och/eller tjänster, t.ex. nya råvarukällor, nya distributionsvägar eller en ny organisation av affärsverksamheten. Entreprenören kan även agera inom den offentliga sektorn med att bl.a. förnya skola, sjukvård eller politik. Slutligen kan en sådan person skapa nya ideella verksamheter som inte primärt styrs av marknadsregler eller offentliga krav."

Vad man menat med ordet entreprenör har emellertid varierat genom åren. Redan på 1100-talet finner vi det i det franska språket med betydelsen "den som får någonting gjort". Ett stort risktagande var också förknippat med ordet entreprenör. Det kunde till exempel vara en privatperson som åtog sig att uppföra en offentlig byggnad på uppdrag av staten. Denna koppling till byggande finns delvis kvar i Sverige. Vi kan forfarande höra någon säga att man "lagt det på entreprenad" eller anlitat en byggentreprenör. Men denna snäva definition av en entreprenör har vi alltså lämnat inom forskningen.

En ny vetenskap började växa fram. Entreprenören skildes från kapitalisten och fortfarande var risktagande ett av de viktigaste karaktärsdragen. Professor Joseph Schumpeter (1883-1950) är kanske den mest framträdande av 1900-talets ekonomer som formulerat en teori om entreprenörskap. Han målade bilden av en innovatör och mönsterbrytare - en som rubbar jämvikter på marknaden och drar nytta av detta. Utvecklingen av entreprenörskap inom nationalekonomin tog så småningom olika riktningar beroende på vad man ansåg vara viktigast - entreprenören som möjlighetssökare, innovatör eller koordinator av resurser et cetera. Efterhand började man också intressera sig för entreprenörskap inom företagsekonomin, såväl som inom beteendevetenskapen. Individen och dennes personliga egenskaper ställdes i fokus, attityder och sociala normer blev föremålet för studierna.

I dag är entreprenörskap multidisciplinärt. Det innebär att forskning som är relaterad till entreprenörskap bedrivs inom flera olika discipliner, såsom psykologi, företagsekonomi, kulturgeografi, sociologi, socialantropologi och nationalekonomi. Centralt för dess förändring är en förskjutning från fokus på individen till fokus på den entreprenöriella processen. Några exempel på vad man i nuläget forskar om är; nätverks betydelse, affärer över kulturgränser, processen när ett företag startas och entreprenöriella miljöer.