Entrepreneurship and Small Business Research Institute
– Disseminates knowledge on entrepreneurship, innovation and small business
citatI have enjoyed the many [Movements] conferences organized by ESBRI, resulting in a number of edited volumes."
Professor Howard Aldrich, University of North Carolina, USA

Kön och teknik i förändring

by Ann-Christin Nyberg

I licentiatuppsatsen presenteras svenska kvinnors patenterade uppfinningar från 1800-talet och framåt. Studien visar en på en stor mångfald. Svenskornas uppfinningar innefattar allt från maskingevär till mensskydd.

Författaren har gått igenom Patent- och Registreringsverkets (PRVs) böcker. Av det totala antalet beviljade patent under åren 1885-1929 var upphovsmannen i 3,7 procent av fallen - en kvinna. Det motsvarar 206 uppfinningar varav de flesta är hänförliga till livsmedelshantering, rengöring och möbler. Under perioden 1930-1990 ersattes förnamnen med initialer i PRVs register. De kvinnor som patenterat sina uppfinningar under dessa år förblir därför osynliga.

För åren 1991-1998 är det lättare att bestämma uppfinnarnas kön. Studien visar att de uppfinnande kvinnorna främst kom från storstadsregionerna, och att de stod för 4,3 procent av patenten. Det genomsnittliga antalet patent är 1,4 per kvinna. En jämförelse av kvinnors patentering i dag och för hundra år sedan visar att de ökat i antal. Andelen är däremot i stort sett oförändrad. Detta kan, enligt författaren, förklaras av att kvinnor saknar finansiella tillgångar och tekniskt kunnande.

Title: Kön och teknik i förändring
Author: Nyberg, Ann-Christin
Year: 2001
University: Linköpings University