Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

A Managerial Perspective on Small-Firm Network Organizations

An Overview of the Field and a Study of Practice

av Joakim Wallenklint

Denna uppsats presenterar en explorativ och en deskriptiv studie med motiv att generera kunskap om småföretagares nätverk. Fokus ligger på ledning/styrning av nätverken, deras utveckling och de motiv eller den förväntade avkastning som deltagandet förväntas generera. Den teoretiska referensramen ger en överblick över nyckelbegrepp och ledarskapsaspekter i nätverksorganisationer.

En fallstudie har genomförts av tre småföretagsnätverk i norra Sverige. Resultaten visar att de studerade nätverken har olika organisationsstruktur: allt från en decentraliserad till en centraliserad organisation. Studien visar på minst två olika typer av ledningsstrukturer; ”mäklaren” eller ”samordnaren”. I båda ledningsstrukturerna är tillit en viktig styrmekanism som har sin egen logik. Uppsatsen pekar också på hur viktigt det är för ledarna av nätverket att ta hänsyn till de olika företagens intressen. Småföretagsnätverken utvecklas på åtminstone tre olika sätt över tiden; tillväxt, stabilitet och/eller avtagande.

Titel: A Managerial Perspective on Small-Firm Network Organizations – An Overview of the Field and a Study of Practice
Författare: Wallenklint, Joakim
År: 2001
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu