Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö

En fallstudie om lågskalig industri

av Jesper Zackrisson

Licentiate uppsatsen utgörs av fyra mindre uppsatser. Den första ger en historisk tillbakablick på den industriella utvecklingen med avseende på produktutveckling och produktionsutveckling. Begreppen kvalitet och ergonomi ägnas särskild uppmärksamhet. Syftet med studien är att belysa och finna former för introduktionen av modernt kvalitetsarbete inom den småskaliga industrin samt att lägga grunden till en mer holistisk syn på den industriella utvecklingen av ett företag.

Kvalitetsbegreppets tolkning i dag är i det historiska perspektivet en naturlig konsekvens av den snabba industriella utvecklingen från slutet av 1700-talet. I de tre efterföljande empiriska studierna utnyttjas detta konstaterande och uppbyggnaden av ett kvalitetssystem enligt ISO 9000 standarden får vara en modell för utvecklingsarbetena. Särskilt har arbetsmiljöns betydelse för produktiviteten studerats, men då i relation till arbetet med konstruktion och införande av ett kvalitetssystem.

Två företag har studerats. Båda företagen är lågskaliga och ett av dem är löntagarägt. Det senare är dessutom ett typiskt småföretag vilket innebär relativt höga kostnader för en kvalitetssäkring av produktionsprocessen. Huvudsyftet med arbetet har sedan varit att implementera kunskaperna för:
1. att höja produktiviteten och säkra sysselsättningen
2. att minska beroendet av få kunder
3. att förbättra och säkra kvaliteten på produkterna
4. att säkra och förbättra kvaliteten i arbetsmiljön

Båda företagen har kunnat påvisa positiva effekter av utvecklingsarbetena. Endast de ergonomiska frågorna som berör hälsa och säkerhet har varit svårt att vinna gehör för inom det löntagarägda företaget.

Titel: Produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö – En fallstudie om lågskalig industri
Författare: Zackrisson, Jesper
År: 1994
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu