Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The new business formation process

Why are there so few women entrepreneurs in Norway?

av Elisabet C Ljunggren, Elisabet Ljunggren

Uppsatsen analyserar varför det finns så få kvinnliga entreprenörer i Norge. Bildandet av nya företag studeras och analysmodellen delar in processen i tre stadier; inträde, föreberedande och intention att starta företag. Dessa faser studeras var för sig. Fyra variabler (utbildning, ålder, arbetssituation, erfarenhet av entreprenörskap) har valts ut för att se om de påverkar individen i nyföretagandet mer än könstillhörighet.

Den empiriska basen i uppsatsen kommer från ”the Entrepreneurial Research Consortium database ”. Data är insamlad genom telefonintervjuer. En kvantitativ analys genomfördes med ett urval av 9533 individer i Norge genom användandet av korstabulering och chi-två test.

Resultaten visar att det låga antalet kvinnliga företagare förklaras mer av könstillhörighet än de fyra utvalda variablerna. Dessutom visas att fler män än kvinnor har intentionen att starta eget företag. För att förklara det låga antalet företagare bland kvinnor i Norge används fyra kompletterande perspektiv. Dessa visar att den låga nivån av företagande beror på flera faktorer. Kvinnor vill inte bli egna företagare för att det inte är ett naturligt karriärval. Samhället förmedlar en syn på vad som är ”rätt” arbete för kvinnor respektive män och kvinnliga entreprenörer är inte lika accepterade som män. Ett strukturellt problem är att egenföretagandet inte är något bra alternativ när det finns ett behov av barnomsorg. Ett problem som delas av andra heltidsanställda, men den ekonomiska osäkerhet som förknippas med egenföretagandet ökar antagligen kvinnors tveksamhet.

Titel: The new business formation process – Why are there so few women entrepreneurs in Norway?
Författare: Ljunggren, Elisabet C
År: 1998
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu