Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Perspektiv på tillväxt

En studie av småföretagares tillväxtintentioner

av Pia Mattson

Det övergripande syftet med denna studie är att generera begrepp för småföretagares skilda perspektiv på tillväxt för att därigenom utveckla förståelsen för småföretagares sätt att tänka med avseende på tillväxt. I studien ingår åtta småföretagare som har ansökt om statligt tillfälligt småföretagsstöd. Småföretagarna berättar om hur de ser på sitt företagande, småföretagsklimatet, framtiden och tillväxten. Utifrån analys och tolkning av småföretagarnas berättelser skapas kategorier av tillväxtintentioner. Institutionaliserad tillväxt identifieras som en bild av en tänkt verklighet. Den institutionaliserade tillväxtkaraktären tar sig uttryck i dels en vinnarbild, dels en hotbild. Pragmatisk tillväxt identifieras som individens skapande av utrymme. Det handlar om utrymme för idéförverkligande, utrymme för pengar & status och/eller utrymmer för säkerhet & kontroll. Några småföretagare fokuserar på möjligheter medan andra förstärker problem vilket genererar begreppen möjlighetsivrare och problemförstärkare. De identifierade tillväxtintentionerna och föreställningarna är kopplade till företagens anställningspotential. Möjlighetsivrare har större anställningspotential än problemförstärkare. Detta gäller främst möjlighetsivrare i kombination med tillväxtintentioner som fokuseras på utrymme för idéförverkligande och/eller utrymme för pengar & status.

Titel: Perspektiv på tillväxt – En studie av småföretagares tillväxtintentioner
Författare: Mattson, Pia
År: 2001
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu