Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Designprocessen i fyra småföretag

Att arbeta med känsla och intuition

av Gunilla Larsson

Syftet med denna uppsats är att i en kvalitativ studie problematisera och belysa faktorer och mönster som påverkat designprocessen i fyra tillverkande småföretag. Målet med studien är att bidra med ökad kunskap om småföretags sätt att arbeta med design. Intentionen är även att kunna utveckla förslag till formerna för en effektiv produktutveckling i små företag, där metoderna är mer anpassade till det lilla företagets organisation, finansiering och kompetens.

Fokus i uppsatsen ligger på aktiviteterna vid formgivning, industriell design och konstruktion. Företagen besöktes och observerades. Intervjuer genomfördes med de som var involverade i designprocessen på företagen. Gemensamt för företagen var att de hade ett stort intresse för design och på något sätt hade använt sig av industridesign i sin designprocess. Studien baserar sig på fem nyckelfaktorer: 1) deltagarnas attityd till design 2) designprocessens kontext 3) produkten 4) den yttre processen 5) den inre processen.

Analysen indikerar att designprocessen i småföretag är stark relaterad till individen, oftast ägaren och dennes attityd till design. Ägarna har stor kunskap, är innovativa och kreativa och medvetna om den inre process som äger rum när man utvecklar produkter. Småföretagens sätt att hantera sin produktutveckling är professionell, upprepande och dynamisk när det gäller designprocessen och de metoder som används.

Titel: Designprocessen i fyra småföretag – Att arbeta med känsla och intuition
Författare: Larsson, Gunilla
År: 2001
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu