Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Föreställningar om att leda småföretag

av Staffan Hård af Segerstad

Licentiatuppsatsen bygger på djupintervjuer med fem småföretagare. Den handlar om vilka föreställningar de har om att leda sitt företag, och om det finns några gemensamma drag. Det övergripande syftet är att bidra till förståelsen om vad som kännetecknar småföretag.

Författaren konstaterar att föreställningarna är av två slag: dels allmänt hållna, dels specifika med direkt anknytning till den egna situationen och företaget. En av slutsatserna är att småföretagare inte enbart lär genom konkret handling - föreställningar kan även utvecklas utifrån abstrakt tänkande.

En annan slutsats är att de specifika föreställningarna är djupt rotade. Det gör att de får viss eftersläpning, vilket kan vålla problem för exempelvis en vd som byter företag eller en småföretagare vars företag växt. Individen får svårt att hantera den nya situationen eftersom de gamla föreställningarna lever kvar.

De föreställningar som alla småföretagarna hade gemensamt kan inordnas i fyra kategorier. De handlar om att ledaren fungerar som informatör respektive som kulturbyggare, att småskalighet ger närhet samt att decentralisering skapar motivation. Storleksföreställningen är överordnad andra föreställningar.

Titel: Föreställningar om att leda småföretag
Författare: Hård af Segerstad, Staffan
År: 2000
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu