Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Acquiring Competence to Create and Sustain Competetive Advantages

A Study of Four Small High Technology Firms

av Malin Malmström

Licentiatuppsatsen har fyra syften: (1) att beskriva hur kompetensanskaffning presenteras i litteraturen, (2) att identifiera faktorer som kan påverka kompetensanskaffningen, (3) att utveckla en preliminär modell över kompetensanskaffning, och (4) att tillämpa och använda den preliminära modellen på fyra svenska småföretag för revidering av modellen. Författaren har tittat på tre olika sätt att skaffa kompetens: intern anskaffning, social nätverksanskaffning och marknadsanskaffning. Fyra småföretag undersöks, främst genom intervjuer med ledningen.

Uppsatsen visar att de olika formerna av kompetensutveckling har såväl fördelar som nackdelar. En intern utveckling av kompetensen kan bidra till en ökad samhörighetskänsla och starkare företagskultur. Men intern anskaffning är ofta en lång, tidsödande process. Extern kompetensanskaffning går betydligt snabbare. Det gör också att företaget får bättre kontroll på sin omvärld, vilket är ett annat sätt att upprätthålla konkurrenskraften. Men att ta in kompetens utifrån kan begränsa framtida anskaffningsval och på sikt reducera företagets konkurrenskraft. Det kan också luckra upp företagskulturen och leda till ökad personalomsättning. Sättet att skaffa kompetens kan leda till både avsedda och icke avsedda effekter. Hur företaget ska försörjas med kompetens i framtiden är därför en viktig punkt för styrelsen att ha med på agendan.

Titel: Acquiring Competence to Create and Sustain Competetive Advantages – A Study of Four Small High Technology Firms
Författare: Malmström, Malin
År: 2002
Lärosäte: Luleå universitet

Mest lästa artiklar nu