Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Uppsatstävling

99 procent av alla företag i Sverige räknas som små eller medelstora, och det är i dessa som tillväxten skapas. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur mindre företag fungerar, vilka deras problem och möjligheter är. Så resonerade NUTEK läsåret 1990-1991, och startade en uppsatstävling med huvudsyftet att få upp frågor om småföretagande och entreprenörskap på agendan - såväl i den allmänna debatten som inom utbildning och forskning.

Tävlingen arrangerades av NUTEK tillsammans med ESBRI, Ernst & Young och Företagarna under många år, med 40-50 tävlande uppsatser varje läsår. I takt med att frågor om entreprenörskap och småföretagande på olika sätt har fått en mer framträdande plats i samhället kan uppsatstävlingen sägas ha uppfyllt sitt syfte. Läsåret 2003-2004 genomfördes tävlingen "Entreprenörskap och småföretagande i Sverige" för fjortonde och sista året i rad.

Under de år som uppsatstävlingen genomfördes var den öppen för svenska kandidat- och magisteruppsatser som erhållit betyget VG. En mångfald av discipliner, exempelvis historia, företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och sociologi, fanns representerade bland tävlingsbidragen som belyste temat ur många olika synvinklar. Tävlingens priser bestod av resestipendier och vinnarna utsågs av en jury bestående av representanter från arrangörsorganisationerna samt ledande forskare inom området.

Arrangörerna vill tacka alla duktiga studenter som har varit med och tävlat under årens lopp. Era uppsatser har hjälpt till att skapa kunskap om entreprenörskapets och småföretagandets väsen!

För mer information om "Entreprenörskap och småföretagande i Sverige", se dokumenten nedan eller kontakta ase.karlen@esbri.se

Nedan hittar du anmälningsblankett och infoblad från uppsatstävlingen 2003-2004. Du kan också läsa artiklar och sammanfattningar från olika år.

Läs om vinnarna i uppsatstävlingen läsåret 2003-2004 här.
En rapport med sammanfattningar från samma läsår: pdf
Informationsbladet om uppsatstävlingen läsåret 2003-2004 hittar du här: pdf
Anmälningsblanketten finns här: pdf
Du kan läsa en artikel från uppsatstävlingen läsåret 2002-2003 här.
En artikel från uppsatstävlingen läsåret 2001-2002 finns här
En artikel från uppsatstävlingen läsåret 2000-2001 finns här.
Programmet Acrobat Reader kan hämtas gratis här: Acrobat Reader