Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Magnus Klofsten och Charlotte Norrman. Foto: Viktoria Davidsson
Magnus Klofsten och Charlotte Norrman. Foto: Viktoria Davidsson
Estradföreläsning 2009-12-08

Färska företagare måste se till helheten

Årets sista Estradföreläsning blev helt fulltecknad. Den genomfördes 8 december, och bjöd på en världspremiär. Linköpingsforskarna Magnus Klofsten och Charlotte Norrman presenterade för första gången Bizloupe. Det är ett verktyg som utvecklats för att hjälpa företagare och affärsutvecklare att ta tempen på utvecklingen i nya företag.

Den första tiden i ett företags liv kan liknas vid hundår. En mängd beslut om produkt, marknadsföring, säljkanaler och organisation måste fattas, och som företagare är det lätt att snöa in på den ursprungliga idén. Men för att lyckas måste man se bortom tekniken, menar professor Magnus Klofsten och ekonomie doktor Charlotte Norrman, Linköpings universitet.

Under föreläsningen ”Håller företagsidén? – Så klarar du hundåren” presenterade de sin forskning som lett fram till utvecklingen av ett mycket konkret verktyg för företagare och affärsutvecklare. Magnus Klofsten var först ut. Han disputerade 1992, och har byggt vidare på avhandlingsarbetet sedan dess.

- På något sätt blir man aldrig av med sin gamla avhandling, konstaterade Klofsten.

- När man disputerar är det otroligt viktigt att bli uppmuntrad att göra något praktiskt. Själv fick jag finansiering för att skriva en bok för företagare.

Plattform för affärer
Boken ”Affärsplattformen” baserades på avhandlingen. Den har kommit ut i flera upplagor och på olika språk. I den argumenterar Magnus Klofsten att den första tiden i ett företags liv är skör. För att minska sårbarheten och få en mer stabil position måste företaget jobba sig upp till den så kallade affärsplattformen. Den består av åtta hörnstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kundrelationer och övriga relationer.

- Den tidiga utvecklingsprocessen är en mycket viktig del i företagets utveckling. Blir det inget då, blir det inget sedan heller.

- Affärsplattformen har sitt ursprung i teknikbaserade företag men har fått en mer generell användning.

Modellen har också legat till grund för det utbildningsprogram – Entreprenörskapsprogrammet – som Klofsten har utvecklat vid Linköpings universitet, och exporterat till flera andra lärosäten.

- Många studenter som startat företag inom Entreprenörskapsprogrammet har frågat: ”Finns det inget före affärsplattformen?” Därför har vi nu även utvecklat en idéplattform, och kanske blir det ännu fler plattformar så småningom.

När man studerar företags utveckling är varken ålder eller tillväxt några bra prestationsmått, menar Klofsten och Norrman. Det är mer givande att se till företagets mognadsgrad.

- Den tidiga utvecklingsprocessen är inte linjär. Generellt kan man säga att det tar 3-4 år att nå affärsplattformen. Men serieentreprenörer kan nå dit på nolltid, och för yngre företagare kan det ta längre tid, sa Magnus Klofsten.

Många försök att starta företag avslutas förstås långt innan affärsplattformen har uppnåtts. Och omvänt – det finns 15 år gamla företag som fortfarande befinner sig i tidig utvecklingsfas.

På god väg
Ett företag som nått affärsplattformen har de interna och externa resurser som krävs för att överleva och utvecklas. Om inget drastiskt inträffar har det goda chanser att bli ett växande företag. Fyra av affärsplattformens hörnstenar har med själva företaget att göra: idé, produkt, marknad och organisation. Två handlar om individen och teamet: kompetens och drivkrafter. De två sista hörnstenarna rör omvärlden: kundrelationer och övriga relationer.

- Det finns förstås hur många variabler som helst, men tricket är att identifiera en handfull som det går att kontrollera.

Företagshörnstenarna innefattar alltså den övergripande verksamhetsidén, de produkter och tjänster som kan utvecklas från den, resursbasen och strukturen för att leda organisationen. I hörnstenarna som rör individen och teamet ryms en kombination av affärsmässig och teknisk kompetens, samt själva bränslet i den entreprenöriella processen. Omvärldshörnstenarna utgörs av relationer med betalande kunder, samt övriga relationer med exempelvis finansiärer, inkubatorer och rådgivare. De fungerar som olja i maskineriet och stödjer kundrelationerna.

För att företaget ska uppnå affärsplattformen måste produkt, marknad, drivkrafter och kundrelationer vara på en hög nivå. För de övriga hörnstenarna – idé, organisation, kompetens och övriga relationer – räcker det att en medelhög nivå har uppnåtts. Klofsten konstaterade att det ofta finns ett överskott på teknisk kompetens i nya företag, men att företagaren måste se till helheten. För att bli stabilt krävs att företaget bärs upp av alla åtta hörnstenar – samtidigt.

Praktiskt verktyg
Charlotte Norrman disputerade 2008 på en avhandling om offentligt stöd till teknikbaserade företag. Hon har bland annat byggt upp en teknikpark i Västerås och jobbar i dag som rektor och lärare vid Tekniska högskolan i Linköping. Norrman beskrev hur hon och Magnus Klofsten har operationaliserat hörnstenarna till verktyget Bizloupe.

- Allt började i en diskussion om att vi forskare kanske borde försöka göra en praktiskt användbar produkt vi också, sa Charlotte Norrman.

- Bizloupe ger ett dynamiskt prestationsmått. Vi tror inte på statiska mätetal, som soliditet eller omsättning, i nya företag. De ändras ju så mycket.

Modellen är också generell och ser till hela företagets tidiga utvecklingsprocess.

- Oavsett bransch eller tekniknivå måste företaget uppnå affärsplattformen, menar vi. Annars blir det ett zombieföretag.

Bizloupe existerar än så länge bara som prototyp, men den tänkta användaren är en företagare eller affärsutvecklare som vill ta tempen på sitt företag. Genom att ta ställning till 69 påståenden får man fram en profil som visar hur pass utvecklat företaget är för var och en av de åtta hörnstenarna. Detta gör att man kan bedöma företagets mognadsgrad och förutsättningar för överlevnad.

- Bizloupe kan också användas i undervisning och träning av studententreprenörer, för att visa hur många delar som måste samspela. Det går inte att driva företag om man inte har helheten, sa Norrman.

Magnus Klofsten och Charlotte Norrman rekommenderar att man sätter av ett par timmar för att gå igenom verktygets påståenden. Helst ska företagaren inte göra det själv, utan tillsammans med kollegor, finansiärer eller mentorer. Antingen som en gruppövning, eller var för sig.

- Det är lätt att bli hemmablind, och därför är det bra om flera personer med inblick i verksamheten tar ställning till påståendena.

- Om man väljer att svara parallellt kan man sedan jämföra resultaten. Där de skiljer sig hittar man viktiga frågor för vidare diskussion, konstaterade forskarna.

Se hela föreläsningen som webb-tv

För mer info: magkl@eki.liu.se, charlotte.norrman@liu.se

Text: Åse Karlén

 
Mest lästa artiklar nu