Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Marianne Döös

Namn: Marianne Döös

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

Institution/avdelning: Institutionen för pedagogik och didaktik

E-postadress: marianne.doos[at]edu.su.se

Webbsida: su.avedas.com/converis/person/4427

Aktuella projekt:
 1. Delat ledarskap – en alternativ berättelse
  Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
  I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat och distribuerat ledarskap är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på föreställningar, chefspraktik och lagstiftning som möjliggör resp. hindrar gemensamt utformade ledarskap. I förlängningen är avsikten att påverka samhälleliga föreställningar om ledarskap i riktning mot ökad pluralism där ledarskap naturligen inrymmer såväl singulära som alternativa, kollektiva former.
  Delat ledarskap mellan chefer ses teoretiskt dels som ett tillägg inom traditionell arbetsorganisationsteori om organisationsformer, dels som ett delfenomen inom teori om distribuerat ledarskap varvid intresset förskjuts mot arbetsprocesserna inom ett delande chefsteam. Projektet bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan pedagogik, statsvetenskap och rättsvetenskap. Det utgår från tidigare organisationspedagogisk forskning om delat ledarskap som samarbetsform och dess potential för chefer och verksamheter. Den tvärvetenskapliga ansatsen bidrar till att problematisera och omfatta kunskap som är nödvändig för att på giltig grund öka kunskapen om förutsättningar i samhället för delat ledarskap.
  Projektets design möjliggör ett substantiellt kunskapstillskott genom att kunskap om föreställningar och organisering på verksamhetsnivå länkas till rättsregler och föreställningar på lagstiftande nivå. Projektets inriktning är vald utifrån kriterier om aktualitet, arbetslivsrelevans och påverkansmöjlighet. Fokus riktas mot såväl medialt synligt ledarskap, som ny lagstiftning, samt erfarenheter hos chefer i verksamheter som söker lösa belastande arbetssituationer genom någon form av kollektivt ledarskap. Genomförandet sker med kvalitativ metod. Förutom intervjuer och fokusgrupper används fältanteckningar från mötesobservation och skuggning av chefer. I den juridiska delen används främst skriftliga rättskällor. Projektet finansieras av FORTE och är pågående. Arbetet utförs tillsammans med organisationspedagog docent Lena Wilhelmson, Stockholms universitet, statsvetare och fil dr Jenny Madestam, Södertörns högskola samt jurist jur dr Åsa Örnberg, Linköpings universitet och Stockholms universitet.
 2. Relationiksimulering – ett verktyg för verksamhetsförbättring:
  Om framväxt av organisation med interaktion och relationer som förändringsgrund

  Det fordras av 2000-talets organisationer avsevärd förmåga att anpassa verksamheten till förändrade om-givningsbetingelser i syfte att bibehålla eller utveckla kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft. Förändring är genuint svårt och i försöken skadas inte sällan både människor och de organisationer de arbetar i. Målet är att påverka ledningsinitierade förändringar i organisationer i riktning mot för verksamhet och människor mer hälsosamma sätt att åstadkomma och få resultat av förändrande insatser. Projektet är ett led i att nå detta mål. Syftet är att bidra med ny kunskap, såväl teoretiskt som empiriskt grundad, om arbetsintegrerade kompetens-flöden och att ta första steget i riktning mot ett simuleringsverktyg som visualiserar kompetens i samband med verksamhetsförbättring, som beskriver, presenterar och simulerar resultat och konsekvenser av förändring. Att enkelt uttrycka komplicerade samband kräver ett gediget underarbete där begrepp prövas empiriskt. Teoretiskt tar projektet utgångspunkt i begreppet relationik och positioneras i en kombinerad organisations¬pedagogisk och komplexitetsteoretisk ansats. Tidigare forskning visar på vikt och potential i att organisera utifrån andra förtecken än strukturförändring och standardisering av arbetsprocesser. Projektet pågår i två och ett halvt år, innefattar begreppsutveckling, intervjuer, enkät samt utvecklingsarbete, och sker i samarbete med två-tre kommunala verksamheter i Mälardalsregionen (t.ex. förskola, förvaltning, äldreomsorg). Samarbete inleds även med organisationer som arbetar med kunskapsspridning och kommunikation rörande arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling.
  Projektet är i avslutningsfas. Arbetet utförs tillsammans med prof. Tomas Backström och fil.dr. Peter Johansson Mälardalens högskola. Projektet har finansierats av Afa Försäkring.
 3. Regaining strength: Organisational learning across borders

  This research and development project’s aim is to develop new understanding on how tech-nology based organisations will be able to grasp, develop, transfer and make use of innovative organising at low and middle management level, and to do so in a situation of having to re-gain strength. The focus is on how low and middle level managers can contribute so that their local ways of organising may cross borders and get a hold in the organisation as a whole. And to do just this in times following crisis and organisational remakings. Issues of learning in organisations come to the fore. The project is theoretically grounded in the intersection of two domains of meaning: organisational learning (OL) and leadership. Research is performed us-ing ethnographic and qualitative methods (individual interviews, focus group interviews and reflection groups, field visits and observations, shadowing, participation in regular meetings, extensive field notes). It is a case study of interactive character taking place at units within the Ericsson telecom enterprise in Sweden. The tasks of research and practice meet in the shared interest in how the organisation can make use of innovative organising on the part of low and middle management. The project is expected to generate new knowledge of the conditions for and processes of organisational learning across borders. This knowledge, when put into use, can contribute to sustainable growth to the benefit of Swedish industry.
  Projektet är nyligen avslutat och har genomförts tillsammans med docent Lena Wilhelmson vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och och fil.dr. Peter Johansson,Mälardalens högskola.Projektet finansierades av Vinnova.
Tidigare projekt:
 1. Delat ledarskap - om utveckling av chefs- och medarbetarskap

  I svenskt arbetsliv förekommer en form av chefskap som går under benämningen ”delat ledarskap”. Med delat ledarskap avses allmänt att en chefsposition delas på två (eller flera) personer. Det handlar om att människor och organisationer söker vägar för att chefer ska rå med att vara chefer, få bättre överblick och grund för beslut. Man söker efter sätt att utforma arbetsvardagen så att verksamheter håller kvalitet och effektivitet, samtidigt som att vara chef inte leder till omöjliga arbetssituationer, och i förlängningen till ohälsa.
  Projektet undersöker under vilka förutsättningar, hur och varför, delat ledarskap kan vara intressant för utveckling av chefs- och medarbetarskap. Ny kunskap genereras om ledningsformer som bygger på samverkan och kan bidra till tillväxt. Syftet är trefaldigt: en kunskapsgenererande och granskande forskningsansats angående organisering av ledar- och medarbetarskap; en stödjande utvecklingsansats samt ett lärande som når ut till system utanför de som är direkt involverade. Forskningsdelen avser att bredda kunskapsbasen om samverkan i ledningsfunktionen och dess relation till medarbetarskap, genom:
   kartläggning av det delade ledarskapets förekomst och utbredning samt precisering av en försöksvis typologi
   undersökande av faser och processer i delat ledarskap
   undersöka relationer avseende interaktion, kommunikation och maktförskjutningar
  Lärandet avser förändring av föreställningar och uppluckring av strukturella hinder för att underlätta utveckling av chefs- och medarbetarskap och därmed förbättra kompetensutveckling, konkurrenskraft och tillväxt. Detta har fortlöpande skett genom en interaktiv forskningsansats, samtliga medverkandes kontaktnät, utåtriktade aktiviteter, populärvetenskaplig skrift och vetenskaplig dokumentation.
  Några slutsatser är att delat ledarskap förändrar förutsättningarna för inflytande, lärande och effektivitet och innebär nya möjligheter för chefer i vår tid, inte minst när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Projektet har bidragit med ny kunskap om hur delat ledarskap kan startas och vikten av att hitta sin egen väg, om hur chefer gör när de sköter chefsuppgifterna tillsammans och vad medarbetarna tycker. Likaså har svårigheter och fallgropar med denna form av ledarskap belysts. Delat ledarskap har definierats utifrån såväl ett organisatoriskt perspektiv, som ett upplevelse- och ett arbetsuppgiftsperspektiv. Forskningen visar hur delat ledarskap kan innebära en förnyelse av formerna för hur chefer arbetar och samarbetar.
  Projektet har genomförts i samarbete med docent Lena Wilhelmson vid Stockholm universitet och professor Tomas Backström vid Mälardalens högskola. Tidigare har också medarbetare vid Arbetslivsinstitutet medverkat: Marika Hanson, Katalin Bellaagh och Åsa Hemborg.
  Forskningsprojektet pågick mellan 2002 och 2010.
  Forskningsprojektet var finansierat av Vinnova, Arbetslivsinstitutet och Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Döös, M., Backström, T., Melin, M., & Wilhelmson, L. (2012). Isolated cases or widespread practice? The occurrence of sharing managers in Swedish working life. Economics and Business Letters, 1(3), 23-36.
 • Döös, M., Johansson, P., & Wilhelmson, L. (2014). Organizational learning as an analogy to individual learning? A case of augmented interaction intensity. Vocations and Learning. doi: http://link.springer.com/article/10.1007/s12186-014-9125-9
 • Döös, M. & Wilhelmson, L. (2011). Collective learning: Interaction and a shared action arena. Journal of Workplace Learning, 23(8), 487-500.
 • Döös, M., & Wilhelmson, L. (2014). Proximity and distance: Phases of intersubjective qualitative data analysis in a research team. Quality & Quantity, 48(2), 1089-1106. doi: 10.1007/s11135-012-9816-y
 • Döös, M., Johansson, P., & Backström, T. (2014). Organisationsbilder och förståelse vid förändring - visualisering av arbetsintegrerade relationer. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20(3), 7-26.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Döös M, Wilhelmson L & Backström, T. (2013). Delat ledarskap. Om chefer i samarbete. (2a rev uppl. med ändrad titel) Stockholm: Liber.
 • Döös, M. (2011). Kompetensbärande relationer i en stadig bank. In O. Granberg & J. Ohlsson (red.), Organisationspedagogik - en introduktion (s. 51-73). Lund: Studentlitteratur.
 • Wilhelmson, L., & Döös, M. (2012). Dialogkompetens för utveckling i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur.
 • Döös, M. (2007). Organizational learning. Competence-bearing relations and breakdowns of workplace relatonics. In L. Farell & T. Fenwick (Eds.), World Year Book of Education 2007. Educating the global workforce. Knowledge, knowledge work and knowledge workers (pp. 141-153). London: Routledge.
 • Wilhelmson, L., & Döös, M. (2009). Sustainable heritage in a rapidly changing environment. In P. Docherty, M. Kira & A. B. Shani (Eds.), Creating sustainable work systems. Developing social sustainability (2 ed., pp. 117-130). London: Routledge.

Avhandlingstitel:
Döös M. (1997). Den kvalificerande erfarenheten. Lärande vid störningar i automatiserad produktion. Doktorsavhandling. Arbete och Hälsa 1997:10, Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Nyckelord:
organisationspedagogik. lärande. kompetens. delat ledarskap. samledarskap. kompetensbärande relationer. relationik. chef. lärorienterat ledarskap.

 
Mest lästa artiklar nu