Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Ursula Hård

Namn: Ursula Hård

Titel/tjänst: Fil.mag., Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Stockholms Universitet

Institution/avdelning: Ekonomisk-historiska institutionen

E-postadress: ursula.hard[at]ekohist.su.se

Aktuella projekt:
  1. När/Lokalproducerade livsmedel - som en av flera strategier för inflytande och försörjning regionalt, lokalt, nationellt, transnationellt genom regionala/lokal intresseorganisationer och företagande. Delpublicerat - se under 'Publicerat'.
  2. Regionalpolitik, regional/lokal arbetsmarknad - olika grupper av kvinnors möjligheter och hinder vid inflytande och försörjning genom nätverk, entreprenörskap och företagande. Se under 'Publicerat', avhandling, kommande.
Tidigare projekt:
  1. Regional politik, regional utveckling, arbetsmarknad och eget företagande ur ett genusperspektiv - med fokus på första omgången av verktyget för regionalpolitik och regional arbetsmarknad; 'De regionala tillväxtavtalen'. Inför arbetet med framtagandet av de regionala tillväxtavtalen krävdes från regeringen att bl.a. olika grupper av kvinnor skulle vara delaktiga i detta arbete, bl.a. Länsexperter i Jämställdhet vid Länsstyrelserna och representanter från Regionala och Lokala ResursCentra för kvinnor samt tidigare Affärsrådgivare för kvinnor. I de flesta län togs inte hänsyn till regeringens krav - varför och vad blev därmed resultatet i respektive län. Se under 'Publicerat'.
  2. Företagande som arbetsmarknadsbeteende - ur ett genusperspektiv. Starta-eget-utbildning samt kombinationsförsörjning som tvång/val samt som hinder/möjligheter - i en lokal och regional kontext. I dagens Sverige lyfts ofta småföretag och entreprenörer fram. Företagandet diskuteras dock ofta separat från både arbetsmarknad och övriga näringslivet. Därmed negligeras att individer växlar mellan att vara sin egen och ha anställning, det vill säga att företagandet ofta är ett sätt för individen att navigera på arbetsmarknaden snarare än drivet av en stark önskan att vara sin egen. Se under 'Publicerat'.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2013) "Kan man leva på mat? Lokal utveckling och nyföretagande genom närproduktion - en processtudie från Hälsingland." I Rytkönen, Paulina m.fl. (red) 'Från matproduktion till gastronomi'. (s. 39-59). COMREC Studies in Environment and Development 7. Södertörns Högskola. E-print Stocholm. ISBN: 978-91-975017-7-4.
  • (2007) (Elisabeth Sundin, Malin Tillmar): "Kvinnors företagande - arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning". Arbetsliv i omvandling 2007:4. Arbetslivsinstitutet. Katrineholm. Hellmans Förlag. ISBN: 978-91-7045-826-2.
  • (2005) "Regionalpolitik och regional utveckling ur ett könsperspektiv - med tillväxtavtalen som exempel". (s. 53-110). I Westberg, Hanna (red) 'Regionala tillväxtavtal - en fråga om att bryta gamla mönster? Kvinnors och mäns delaktighet i arbetet med tillväxtavtalen'. Arbetsliv i omvandling 2005:8. Arbetslivsinstitutet. Katrineholm. Hellmans förlag. ISBN: 91-7045-756-5.
  • (2003) "Where have all the women gone? Gender Perspective on the Regional Growth Agreements - a new Swedish Regional Policy". (s. 191-203). In Persson, Lars Olof et al (ed) 'Local Responses to Global Changes - Economic and Social Development in Northern Europe's Countryside'. Arbetsliv i omvandling / Work Life in Transition 2003:11. Stockholm. Gotab. ISBN: 91-7045-690-9.

Avhandlingstitel:
(kommande, prel. titel): "Kvinnors strategier för inflytande och försörjning - regionalt och lokalt - genom nätverk, entreprenörskap och företagande". 

Nyckelord:
försörjning. entreprenörskap. företagande. nätverk. arbetsmarknad. regionalpolitik. Gävleborg. institutionell. genus. livsmedel.

Övriga meriter och information:
Varit verksam vid bl.a. NUTEK (Tillväxtverket), Arbetslivsinstitutet, FoU-Centrum Söderhamn, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet.