Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Maria Lindqvist

Namn: Maria Lindqvist

Titel/tjänst: Utvecklingsledare Innovation/Ekonomie doktor

Universitet/högskola/organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län

Institution/avdelning: Näringslivsenheten vid Tillväxtavdelningen

E-postadress: maria.c.lindqvist[at]lansstyrelsen.se

Webbsida: www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/Pages/default.aspx

Aktuella projekt:
 1. Innovationskraft Sthlm
 2. Regional Innovation Monitor
  Under 2009 beslutade EU-kommissionen att utveckla en webbaserad databas för att underlätta för regionala aktörer att göra jämförelser med andra regioner avseende aktiviteter som syftar till innovation och förnyelse. Ett konsortium under ledning av det brittiska konsultföretaget Technopolis, i samverkan med UNU-Merit och Fraunhofer ISI, fick under våren 2010 i uppdrag att genomföra uppdraget. Nordregio fick i uppdrag att ansvara för den svenska databasen, som innehåller en sammanställning och översikt av regionala strategier, organisationer, policydokument och insatser för innovation med finansiering från EU, nationell eller regional nivå på NUTS2-nivå, med exempel även från NUTS3-nivå. Nordregio har även genomfört fördjupade fallstudier i två regioner; Stockholm och Norra Mellansverige. Rapporten om Stockholmsregionen publicerades på RIMs hemsida den 1 september 2011. Maria Lindqvist var tidigare projektledare för Nordregio, men är idag kontaktperson för Stockholmsregionen. Den ursprungliga projektperioden var 2012-2012, men har sedan förlängts under perioden 2012-2013 (RIM Plus).
Tidigare projekt:
 1. The Role of Higher Education Institutions (HEI) in Regional Development in the Nordic Countries
  Projektet påbörjande under 2010, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att fördjupa kunskaperna inom området och ta fram en kortfattad rapport för nordiska beslutsfattare. Arbetet bestod av en kombination av litteratursammanställning, kartläggning av nordiska strategier och program inom området, en svensk pilotstudie om studenter och forskares mobilitet samt fallstudier av åtta nordiska HEI, bl.a. av KTH och Karlstads universitet. Projektledare var Maria Lindqvist, med stöd av Lise Smed Olsen och Apostolos Baltzopoulos vid Nordregio. Till gruppen kopplades en referensgrupp med ledande företrädare inom området i de nordiska länderna. Dessutom förankrades preliminära resultat vid en workshop under 2011. Rapporten presenterades i början av 2012.
 2. Kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIBS) i svenska storstadsregioner
  Nordregio har på uppdrag av f.d. Regionplanekontoret, Stockholms Läns Landsting, genomfört en analys av den kunskapsintensiva tjänstesektorns utveckling i Stockholm-, Göteborg- och Malmö-regionen. I uppdraget ingick en kartläggning av KIBS roll i regionala utvecklingsstrategier och eventuella policyinsatser till följd av den senaste ekonomiska krisen. Analysen byggde på en kombination av kvantitativa och kvalitativa data och genomfördes i samverkan mellan Nordregio (projektledare Maria Lindqvist, Lise Smed Olsen och Sigrid Hedin) och externa konsulter/forskare (Anders Wigren, WSP; Daniel Hallencreutz, Intersecta, och Brita Hermelin, Stockholms universitet). Resultaten förankrades i en referensgrupp med regionala företrädare. Nordregio fick under våren 2011 i uppdrag att komplettera rapporten med aktuella data.
 3. Följeforskning på etableringen av ESS och MAX IV i Sydsverige (TITA)
  Under 2009 stod det klart att två världsledande forskningsanläggningar, European Spallation Source (ESS) och MAX IV, kommer att byggas i Lund inom de närmaste tio åren. Anläggningarna kommer att bli ett nav i Europas forskningsinfrastruktur. Genom att utnyttja regionens utvecklingsförutsättningar kan anläggningarna bidra till att göra Skåne och Sydsverige till en av Europas mest innovativa regioner. Nordregio är ansvarig för följeforskning avseende näringslivsutveckling, innovation och marknadsföring. Syftet med följeforskningen är att fortlöpande under projekttiden (3 år) genom erfarenhetsspridning och projektuppföljning bidra till kontinuerligt lärande och ett effektivare projektgenomförande under och efter projekttiden i speciellt utvalda projekt. Projektledare för Nordregio var Maria Lindqvist, övriga följeforskare var Lisa Hörnström och Lise Smed Olsen. Projektet pågick från november 2010 till juni 2013.
 4. Visanu, nationellt program för kluster och innovationssystem
  Under 2003-2006 drev de tre myndigheterna Nutek, VINNOVA och ISA (Invest in Sweden Agency) gemensamt ett program för utveckling av kluster och innovationssystem. Programmet bestod av tre delar; projektstöd till regionala klusterinitiativ, kunskapsutveckling och insatser för internationell marknadsföring. Maria ansvarade för kunskapsutveckling och bidrog bland annat till etablering av ett nationellt nätverk för processledare och regionala aktörer inom området (Dahménforum), genomförandet av ett stort antal behovsinitierade analyser, genomförandet av konferenser och seminarier, samt kommunikation av resultat från programmet i form av föredrag, nyhetsbrev och ett stort antal sammanfattande rapporter. Erfarenheterna från programmet har haft stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av kluster och innovationssystem i svenska regioner. Det nationella nätverket Dahménforum avvecklades efter programmets slut, men har senare bidragit till etableringen av ett nationellt nätverk för regionala analyser, RegLab.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Lindqvist, M. (2010), Konsumtion och handel – En drivkraft för tillväxt, Tillväxtverket Rapport 0068
 • Lindqvist, M. ed. (2007), Framtidens näringsliv: Vård och omsorg, en framtidsbransch, Nutek Info 059-2007
 • Lindqvist M. ed. (2006), Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse, report commissioned by the Swedish government, Nutek R 2006:21
 • Lindqvist, M. (2002), Hinder och drivkrafter för samverkan, Erfarenheter från VINNOVAs pilotprojekt för utveckling av starka innovationssystem, Arena för Tillväxt, Rapport nr 4-02, ISSN 1650-8084
 • Lindqvist, M. (1997), Local and Global Aspects of the Innovation Process in Small, Technology-Based Firms, report from the Swedish research program on Regions in International Competition, SSE/SIR/HSFR, Swedish Institute for Regional Research (SIR), Rapport 103 - 1997

Avhandlingstitel:
Lindqvist, M. (1991), Infant Multinationals – The Internationalization Process of Young, Technology-Based Swedish Firms, Institute of International business, Stockholm School of Economics  (ESBRIs sammanfattning av avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Näringslivsutveckling. Regional utveckling. Samverkan. Kluster. Små och medelstora företag (SME).

 
Mest lästa artiklar nu