Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Monica Lindh de Montoya

Namn: Monica Lindh de Montoya

Titel/tjänst: Lektor

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Institutionen för globala studier

E-postadress: monica.montoya[at]rocketmail.com

Aktuella projekt:
 1. Finans och bönder: Kooperativa bankers roll i regional utveckling och fattigdomsbekämpning

  Trots spridningen av mikrofinans är tillgången på krediter fortfarande begränsad i många landsbygdsområden. De flesta mikrofinansorganisationer tenderar att fokusera på mer tätbefolkade stadsområden och anser att utlåning på landsbygden är både mer riskabelt och mer kostsamt. Ett alternativ för landsbygden är kooperativa banker som grundades och finansieras, drivs och administreras av landborna själva. Sådana banker kan teoretiskt bidra till minskad fattigdom och ökad delaktighet, men de kan också få svårigheter med frågor såsom övervakning och reglering, kontinuitet och likviditetshantering. Vad händer när små lokala kooperativ börja växa? Detta projekt kommer att fokusera på kooperativa banker i två länder. En grupp kooperativa banker som upprättats på landsbygden Venezuela under de senaste 12 åren kommer att undersökas, samt två organisationer i Bosnien som använder en "bybank" modell. Metoder som används i studien är deltagande observation vid möten och intervjuer av bankernas personal och klienter. Målet med studien, som finansieras av SAREC, är att samla in detaljerade uppgifter om effekterna av kooperativa banker på samhällenas ekonomiska välfärd och maktstrukturer.
 2. Återuppbyggnad av hus och hem: Ekonomiska resurser och familjers strategier i återuppbyggnaden av Bosnien och Herzegovina

  Projekt undersöker återuppbyggnaden av Bosnien och Herzegovina (BiH) ifrån människornas perspektiv. Krigen i det forna Jugoslaviens nådde BiH under 1992, och ledde till att över en miljon människor blev flyktingar och hälften av landets bostadshus blev allvarligt skadade eller förstörda. Jag kommer att undersöka de sociala och ekonomiska strategier som människor använde sig av då de återuppbyggde sina hem efter kriget, samt de hur de finansierade byggandet. Fyra aspekter av återuppbyggnad kommer att beaktas: ekonomiska resurser, sociala och etniska överväganden i återuppbyggnaden, juridiska och lokalpolitiska frågor, och den kulturella betydelsen av plats och hem. Data kommer att samlas in genom deltagande observation och 200 djup-intervjuer samt fokus grupper i utvalda delar av landet. Forskningsresultaten kommer att vara värdefulla då konflikter förstör hem och skapar flyktingar i hela världen, och återuppbyggnad företas främst med privata resurser trots omvärldens hjälpinsatser.
Tidigare projekt:
 1. Nya marknader och goda människor: sociala processer inom utbyggnaden, regleringen och marknadsanpassningen av mikrofinansindustrin

  Sedan sjuttiotalet då Grameen Bank började med att låna ut små belopp till fattiga kvinnor i Bangladesh har mikrofinans blivit en världsomspännande rörelse. Projekt vill undersöka de sociala processerna genom vilka detta innovativa redskap för fattighetsbekämpning rör sig från att vara ett biståndsstrategi till att bli en egen del av den globala finansmarknaden. Idag fokuserar industrien på att utarbeta metoder att nå fattiga mikroentreprenörer med ett brett sortiment av finansiella produkter på ett hållbart sätt, och har börjat knyta till sig internationella investerare, men vid sidan om denna marknadsorienterade aktivitet lever industriens länkar med biståndssektorn kvar – mikrofinans är sålunda en arena som har drag av både välgörenhet och marknad. Projektet strävar att analysera hur aktörerna på mikrofinansmarknaden hanterar spänningen mellan dessa två identiteter, och hur identiteterna samverkar och motverkar varandra. Vad vinner och vad förlorar mikrofinansindustrien när den blir mera marknadsanpassad, vem och vad driver utvecklingen, vilka typer av organisationer gynnas och vilka förlorar, och vad har detta för konsekvenser för marknadens kunder? Projektet finanaseras av Vetenskapsrådet och påbörjas under 2007.
 2. Civilsamhälle och ekonomi: företagarföreningars roll i Bosnien efter kriget

  Självständiga föreningar inom den ekonomiska sfären, såsom företagarföreningar, kooperativ och professionella föreningar anses vara av vikt för att åstadkomma tillväxt i ekonomisk aktivitet och i civilsamhället i Bosnien. Biståndsgivare har givt aktivt stöd till etablerandet av sådana organisationer eftersom de anses utöka affärsmöjligheter, etablera normer och ger upphov till en organisatorisk form och en samlingplats var entreprenörer kan arbeta tillsammans för att forma en reglerad ekonomisk arena. Därmed bidrar de även till återuppbyggnaden av tillit, förtroende och socialt kapital efter kriget. Projektet kommer att fokusera på ett antal föreningar som är verksamma inom den agrikulturella sektorn i Bosnian, och undersöka de sociala processer som äger rum inom dessa organisationer då de etablerar sig. Metoder inkluderar observation, intervjuer och fokusgrupper. Målet är att analysera de utmaningar som dessa föreningar konfronteras med, och deras bidrag till den demokratiska processen.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • 1999 "Market as mirror or model: how traders reconfigure economic and social transactions in a rural economy," Ethnos, 64:1
Publicerat, böcker/rapporter:
 • 2010. (with Aida Selimic). Review of Impact of Sida's Support to Microfinance in Bosnia and Herzegovina. Sida Reviews 2010:01.
 • 2008. With Christina Garsten, (eds). Transparency in a New Global Order: Unveiling Organizational Visions. Edward Elgar
 • 2004. With Christina Garsten (eds). Market Matters: Exploring Cultural Processes in the Global Marketplace. Palgrave Press.
 • 2004. “Driven Entrepreneurs: A case study of taxi owners in Caracas.” In Daniel Hjort and Chris Steyaert, eds., New Practices of Entrepreneurship Research. Edward Elgar.
 • 2000. "Entrepreneurship and Culture: The Case of Freddy, the Strawberry Man," in Richard Swedberg, ed., Entrepreneurship: The Social Science View. Oxford: Oxford University Press.

Avhandlingstitel:
1996. Progress, Hunger and Envy: Commercial Agriculture, Marketing and Social Transformation in the Venezuelan Andes. Stockholm: Stockholm Studies in Social Anthropology, No. 36.  

Nyckelord:
mikrofinans. kooperativa banker. mikroföretag. rurala företag. Venezuela. Bosnien och Herzegovina.

 
Mest lästa artiklar nu