Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Jens Eklinder Frick

Jens Eklinder Frick

Namn: Jens Eklinder Frick

Titel/tjänst: Lektor i företagsekonomi

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens högskola /Högskolan i Gävle

E-postadress: jesekk[at]hig.se

Aktuella projekt:
 1. För att främja regionalt förankrad innovation och social utveckling har Europeiska unionen ambitionen att bli världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi. Dessa ambitiösa mål understöds av att medel satsas i regionala strategiska nätverk (RSN) (även kallade klusterinitiativ). Utformningen av strategi och styrning av de regionala strategiska nätverken överlämnas vanligen i hög utsträckning till dessas projektledare. RSN tenderar dock att utgå från en syn på innovation som en linjär process, vilket är problematiskt då hänsyn inte tas till villkoren för implementering i olika kontexter.
  Min doktorsavhandling beskriver 1) hur projektledarna för ett RSN skapar förutsättningar för en innovativ miljö genom analys av socialt kapital, och 2) hur en politiskt initierad innovationsprocess understöds av projektledarna för ett RSN genom analys av resursinteraktionen mellan utvecklings-, produktions- och användarkontexten.
  Projektledaren för ett regionalt strategiskt nätverk bör hitta en balans mellan de sammanbindande och överbryggande effekter som socialt kapital ger upphov till. Under vissa förutsättningar kan det vara fördelaktigt med tätt sammansvetsade grupper där förtroende byggt på kulturell närhet frodas. I andra fall är löst sammansatta grupper att föredra där ny information utväxlas i mötet mellan aktörer som inte har likartad bakgrund och tidigare kännedom om varandra. I denna avhandling ses innovationsprocessen som kontextberoende eftersom den bygger på hur specifika aktörers resurser kombineras. Projektledaren i ett regionalt strategiskt nätverk behöver därför inte bara hantera den kontext där nya lösningar utvecklas genom nya resurskombinationer utan även de kontexter där nya lösningar omvandlas till produkter och där de tas i bruk.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Eriksson, L-T. & Hallén, L.): "Bridging and Bonding forms of Social Capital in a Regional Strategic Network." Industrial Marketing Management, 40, 994-1003.
 • (2012) Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. T., & Hallén, L. Effects of social capital on processes in a regional strategic network, Industrial Marketing Management, 41(5): 800-806
 • (2014) Eklinder-Frick, J., Eriksson, L.-T., & Hallén, L. Multidimensional social capital as a boost or a bar to innovativeness, Industrial Marketing Management, 43(3): 460-472.
 • (2014) Eklinder-Frick, J. Development, production and use in policy initiated innovation, Journal of Business and Industrial Marketing, 30(7) (forthcoming).
 • (2014) Andresen, E., Eklinder-Frick, J., Roxenhall, T. The impact of network structure on innovation – network structures in fifteen strategic networks in Sweden studied from a whole network perspective. 6th IMP Asia Conference IÉSEG, Bali, Indonesia
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011). Eklinder-Frick, J., Eriksson, L.-T., & Hallén, L. The impact of social capital on renewal through cluster initiatives. in Segelod, E., Berglund, K., Bjurström, E., Dahlquist, E., Hallén, L., Johanson, U. (Eds.) Studies in Industrial Renewal at Mälardalen University. Västerås: Mälardalen University.

Avhandlingstitel:
(2014) Eklinder-Frick, J. Sowing seeds for innovation - The impact of social capital in regional strategic networks. Västerås: Mälardalen University, doctorate thesis 155.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2011): "Building Bridges and Breaking Bonds: Aspects of social capital in a regional strategic network." Mälardalens Högskola, Licentiate thesis 139. Västerås.  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
socialt kapital. regionala strategiska nätverk. kluster. nätverk. interorganisatorisk. Affärsutveckling. B2B. regional utveckling.

 
Mest lästa artiklar nu