Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Bengt Johannisson

Bengt Johannisson

Namn: Bengt Johannisson

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

Institution/avdelning: Ekonomihögskolan

E-postadress: bengt.johannisson[at]lnu.se

Aktuella projekt:
 1. Skapande av ett socialt regionalt innovationssystem

  SORIS - SOcialt Regionalt InnovationsSystem - genomfördes under 2014 i Kronobergs län därett 60-tal forskare, studenter och praktiker engagerades i ett iscensättande projekt med syfte att skapa ett socialt regionalt innovationssystem som tillsammans med gängse former av sådana system, ofta benämnda Triple Helix - kan bidra till att skapa en framtida hållbar region. Hittills har rapportering skett i form av konferensartiklar och föreslagna antologibirag.
 2. Radikalt entreprenörskap

  Projektet omfattar en intervjustudie av 'extrema' entreprenörer, alltså de som i sin gärning provocerar den eixsterande samhällsordningen, särskilt framträdande i samhällets institutioner. Undersökningen, som omfattar åtta entreprenörer, tre kvinnor och fem män, genomförs i samarbete med Caroline Wigren Kristoferson vid Circle, Lunds universitet. Boken Radikala entreprenörer - rebeller och samhällsförnyare publiceras våren 2015 vid Studentlitteratur
 3. Iscensättande forskning - Enactive Research

  Iscensättande forskning är en form av/metod för interaktiva studier där forskaren själv initierar förändringsproceser för att så på nära håll kunna studera entreprenöriella processer. Hittills har metoden presenterats i boken Entreprenörskapets Väsen (2005) och internationellt i skilda antologibidrag. Våren 2015 skrivs kontrakt med Edward Elgar om en monografi kring ansatsen.
 4. Entreprenörskap som praktik

  Projektet bygger på samlade erfarenheter från studiet av entreprenöriella processer genom olika metoder och i olika kontexter. Vägledande för det fortsatta forskningsarbetet är sökandet efter kunskap som möjliggör såväl omdömesgilla val i mångtydiga och överraskande situationer (fronesis) som praktisering av slughet och vakenhet (metis).
Tidigare projekt:
 1. Projektet Organizing Societal Entrepreneurship In Sweden (OSIS) är slutrapporterat. Dess syfte var att visa hur socialt entreprenörskap/samhällsentreprenörskap gestaltar sig i väldfärdsekonomier som den svenska. Forskare från ett fleretal svenska universitet medverkade. Se publikationer nedan.
 2. Entreprenörskapets och företagandets rumsliga och funktionella organisering är ett projekt som drevs med Åsa Lindholm Dahlstrand och ett antal andra svenska forskare. Den viktigaste tesen som drevs i det projektet var att de flesta företag och regioner gynnas av en glokal strategi där lokalt samarbete kombineras med ett globalt perspektiv och en global marknadsföring. Se referens nedan
 3. Projektet Familjeföretagande - affärer och känslor var ett samarbetsprojekt som genomfördes av forskare vid Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Ett stort antala forskare medverkade, se referens nedan.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • l989 Community Entrepreneurship - Networking for Local Development. Entrepreneurship and Regional Development. Vol 1, No 1, pp 1-19 (med A Nilsson).
 • 2008 The Social Construction of the Disabled and Unfashionable Family Business. In Gupta, V, Levenburg, N, Moore, L L, Motwani, J & Schwarz, T V (eds.) Culturally-Sensitive Models of Family Business in Nordic Europe: A Compendium Using the Globe Paradigm. Hejderabad: ICFAI University. Pp 125-144.
 • 2009 ’Industrial Districts in Scandinavia.’ In Becattini, G., Bellandi, M. & De Propris, L. (eds.) A Handbook of Industrial Districts. London: Edgar Elgar. Pp 521-534.
 • 2009 ‘Bridging the Functional and Territorial Rationales – Proposing and Integrating Framework for Regional Dynamics’. European Planning Studies.17(8): 1117-1134 (med Å Lindholm-Dahlstrand).
 • 2011 Towards a practice theory of entrepreneuring. Small Business Economics, 36(2): 135-150.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • 2005 Entreprenörskapets väsen. Lund: Studentliggeratur ur.
 • 2008 Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik. Acta Wexionensia 149. Växjö: Växjö universitet (redaktör tillsammans med Gunnarsson, E och Stjernberg, T)
 • 2012 Societal Entrepreneuirship – Positioning, Penetrating, Promoting. Cheltenham:
  Edward Elgar. (redaktör med Berglund, K and Schwartz, B)
 • 2014 The practice approach and interactive research in entrepreneurship and small-scale venturing. In Carsrud, A and Brännback, M (Eds.) Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship and Small Business. Cheltenham,UK: Edward Elgar. Pp 228-258.
 • 2015 Organizing societal entrepreneurship: a cross-sector challenge. In Kyrö, P (ed.)
  Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research.
  Cheltenham: Edward Elgar. Pp 130-154. (med Johansson, A W, Sundin, E, Berglund, K, Rosell, E, Schwartz, B, Stenberg, R and Tillmar, M.)

Avhandlingstitel:
Den organisatoriska smältdegeln 

Licentiatuppsatstitel:
De mindre företagens anpassningsprocesser (licentiatavhandling 1971) 

Nyckelord:
entreprenörskap. nätverkande. lärande. regional utveckling. familjeföretagande. socialt entreprenörskap. iscensättande forskning. innovationsssystem. entreprenöriella processer. kunskap öfr entreprenörskap.

Övriga meriter och information:
2008 års vinnare av The FSF/Nutek Award

 
Mest lästa artiklar nu