Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Lena Högberg (tidigare Andersson)

Lena Högberg (tidigare Andersson)

Namn: Lena Högberg (tidigare Andersson)

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, avdelningen företagsekonomi

E-postadress: lena.hogberg[at]liu.se

Webbsida: www.iei.liu.se/fek/hogberg-lena

Aktuella projekt:
 1. I en longitudinell studie av marknadsliknande former för organisering inom hemtjänsten belyses såväl företagens som kommunens perspektiv på, konsekvenser av och förutsättningar för företagande i sektorn. Med utgångspunkt i idén om att valfrihetssystem öppnar upp för och gynnar mångfald undersöks organiseringen och dess konsekvenser ur genus- och etnicitetsperspektiv. I studien undersöks vilka strategier olika aktörer förordar och tillämpar samt om och hur social inkludering och etnisk mångfald beaktas och realiseras. Det empiriska forskningsarbetet inkluderar i första hand kommuner i Östergötland. Studien genomförs inom ramen för HELIX VINN Excellence Centre och REMESO.
 2. Intermediär organisering för att stödja och främja småföretag:
  Inom området stöd till små och medelstora företag finns en mängd olika verktyg som den offentliga sektorn använder sig av för att nå målsättningar som fler i arbete och bättre företagsklimat. Med utgångspunkt i organisationsperspektiv undersöks intermediära organisationslösningar som konstrueras som länk mellan samhällsorganisationer och företagare. Studier på området inbegriper också företagsstöd riktat till särskilda kategorier företagare samt effekter av kategorisering och effektivisering i konstruktioner av normer för företagande.
Tidigare projekt:
 1. Doktorsavhandlingen (Andersson 2010) "När strävan efter samsyn blir en kamp" fokuserade på betydelsen av samsyn i samverkan och bygger på en longitudinell studie av projektet FöretagsNära, en satsning på samverkan mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i Norrköping som syftade till att skapa en modell för bättre service till kommunens företag. Genom en organisationsteoretisk referensram och ur ett meningsskapandeperspektiv utvecklades genom avhandlingen kunskapen om organiseringsprocesser där flera oliktänkande aktörsgrupper är inblandade. Satsningen i fråga var speciell inte minst på grund av sin intermediära organisationsform och arbetets angreppssätt och omfattning, där samtliga företag i Norrköping kartlades i syfte att skapa ett bättre företagsklimat och fler arbetstillfällen.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Högberg L, Schölin T, Ram M and Jones T (2014) "Categorising and labelling entrepreneurs –Business support organisations constructing the Other through prefixes of ethnicity and immigrantship", International Small Business Journal. doi:10.1177/0266242614555877
 • Högberg L and Sundin E (2014) "Innovative practices in work, organization and regional development - problems and prospects. Introduction to the special issue", Vol. 18, No. 4, P. 3-8. Scandinavian Journal of Public Administration. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/view/3051
 • Högberg L (2013) "Entrepreneurs who care: Identity work as discursive positioning in relation to ‘entrepreneurship’ and ‘diversity’ in home-help service to ‘elderly immigrants’", presenterat vid "Critical Entrepreneurship Studies" 8th International Conference in Critical Management Studies, Manchester 10-12 juli 2013
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Andersson L & A W Johansson (2012) "Small business promotion and intermediating as societal entrepreneurship" i Berglund, K, Johannisson, B & B Schwartz (red.) Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting, Cheltenham: Edward Elgar Publishing
 • Andersson L (2012) Organisering för samordning och samsyn - En studie av Kindas kärntrupp för rehabiliteringssamverkan kring äldre, FoU 69:2012, Linköping: FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete
 • Andersson L (2008): "Interprenörskap - Ett FöretagsNära entreprenörskap i det offentligas regi", i Lundström & Sundin (red.) Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, Örebro: FSF 2008:1

Avhandlingstitel:
Andersson, L (2010) "När strävan efter samsyn blir en kamp - Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang". Linköping: Filosofiska fakulteten, Doktorsavhandling  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenörskap. organisering. intermediär organisation. offentlig sektor. företagsstöd. etnicitet. genus.