Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Per Erik Eriksson

Namn: Per Erik Eriksson

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Ekonomi, teknik och samhälle

E-postadress: pererik.eriksson[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/staff/p/pererik-1.11163

Aktuella projekt:
 1. Innovation och lärande i projekt-baserad verksamhet. Hur projekt-baserade organisationer kan uppnå en balans mellan kortsiktig effektivitet (exploitation) och långsiktig utveckling (exploration) genom organisatorisk tvåhänthet (organizational ambidexterity). Fallstudier och enkät.
 2. Benchmarkingstudie åt Trafikverket om hur järnvägsinvesteringar upphandlas i olika Europeiska länder. Litteraturstudier och intervjuer.
 3. Organsiation och ledning av stora byggprojekt. Vi studerar hur faktorer kopplade till organisation och ledning påverkar genomförandet av stora byggprojekt genom en multipel longitudinell fallstudie.
 4. Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande (ProcSIBE). Jag deltar i en större forskargrupp (10 forskare vid 5 olika universitet) som under 5 år har finansiering (25mkr) från Formas för att skapa en stark forskningsmiljö om upphandling i byggbranschen.
 5. Uppdragsforskning åt konkurrensverket undersöker hur svenska entreprenadupphandlingar kan utföras för att främja konkurrens, effektivitet, och innovation. Litteraturstudier och intervjuer.
Tidigare projekt:
 1. Upphandling och styrning av byggprojekt. Genom fallstudier och en enkätstudie undersöktes hur samverkansinriktade upphandlingsmetoder och partnering kan implementeras för att främja bättre projektresultat.
 2. MAELIS: Vi studerade samverkan mellan processindustriföretag och deras utrustningsleverantörer vid utveckling av ny processteknologi. Medverkande företag var bland annat LKAB, Höganäs, Metso, Outotec. empirin baserades både på intervjuer och en enkätstudie.
 3. Hinder och drivkrafter till industriellt anläggningsbyggande. En förstudie baserad på en multipel fallstudie undersökte hur innovation kopplad till ett ökat industriellt anläggningsbyggande kan underlättas.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2013) (Eriksson, P. E., Olander, S., Szentes, H., and Widén, K.) Managing short-term efficiency and long-term development through industrialized construction. Construction Management and Economics
 • (2013): "Exploration and exploitation in project-based organizations: Development and diffusion of knowledge at different organizational levels in construction companies". International Journal of Project Management, (vol 31:3)
 • (2010): "Improving construction supply chain collaboration and performance: A lean construction pilot project." Supply Chain Management: An International Journal, (vol 15:5).
 • (2015): "Partnering in engineering projects: Four dimensions of supply chain integration". Journal of Purchasing and Supply Management, vol 21:1.
 • (2008): "Achieving Suitable Coopetition in Buyer-Supplier Relationships: The Case of AstraZeneca". Journal of Business to Business Marketing, (vol 15:4)
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2012): "Långsiktig utveckling och kortsiktig effektivitet – organisatorisk tvåhänthet genom att utforska och utnyttja". Kapitel 3 i boken ”Bygginnovationers förutsättningar och effekter”, edited by Jan Bröchner, published by Vinnova.
 • (2012): (Rönnberg-Sjödin, D.) "Procurement procedures for supplier integration and open innovation in process development projects". Kapitel 12 i boken “Perspectives on Supplier Innovation: Theories, Concepts and Empirical Insights on Open Innovation and the Integration of Suppliers”, edited by Alexander Brem and Joe Tidd, Imperial College Press.

Avhandlingstitel:
(2007): "Efficient Governance of Construction Projects through Cooperative Procurement Procedures." Doctoral Thesis. Luleå University of Technology, Luleå, Sweden. 

Nyckelord:
Innovation. Lärande. Upphandling. Supply chain management. Partnering. Byggbransch.

 
Mest lästa artiklar nu