Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lars Persson

Namn: Lars Persson

Titel/tjänst: Professor/vice vd

Universitet/högskola/organisation: Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Institution/avdelning:

E-postadress: lars.persson[at]ifn.se

Webbsida: www.ifn.se/larsp

Aktuella projekt:
 1. Ägande, samverkan och konkurrens i innovationsindustrin
  Empiriska studier visar att etablerade företag ofta tillägnar sig nya teknologier genom uppköp av små entreprenörsföretag, vilka ofta är finansierade av riskkapital. Vidare observerar vi att nya företagsstrategier och nya teknologier ofta introduceras på marknaden av entreprenöriella nyinträdande företag, och att dessa nya strategier och teknologier sedan tas upp av etablerade företag. Ett exempel på detta är Ryanairs inträde på den europeiska flygmarknaden. Forskningsprojektets syfte är att öka vår förståelse av hur interaktionen mellan företag med olika typ av ägandeform sker på innovationsmarknaden och hur regelverk, såsom konkurrenslagar och företagsbeskattningssystem, påverkar denna process.
 2. Realekonomiska effekter av riskkapital
  Riskkapitalbranschen har under de senaste åren vuxit snabbt och utgör i dag en viktig del av såväl svenskt som internationellt näringsliv. Enligt Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) uppgick riskkapitalbolagens investeringar i Sverige år 2007 till cirka 1,6 procent av BNP och Sveriges riskkapitalbransch är därmed, tillsammans med Storbritanniens, ledande inom Europa. I dag arbetar närmare 200 000 svenskar i något av de drygt 800 företag som ägs av riskkapitalister.

  Syftet med detta projekt är att studera branschens funktionssätt och dess samhällsekonomiska effekter, exempelvis på jobbskapande, forskning och utveckling samt produktivitet. Inom ramen för detta projekt kommer också en unik databas med över 450 riskkapitalutköp att byggas upp och sammankopplas med detaljerad boksluts- och ägarinformation över juridiska personer i Sverige
 3. Entreprenöriella innovationer och konkurrenspolitik
  Förhållandet mellan entreprenörer och etablerade företag inom innovationsindustrin är komplext. Tidigt i innovationsprocessen konkurrerar entreprenörer med stora etablerade företag inom FoU. Senare i innovationsprocessen går entreprenörsföretagen antingen själva in på produktmarknaden eller också blir de attraktiva uppköpskandidater som de etablerade företagen konkurrerar om för att överta. Kunskapen om hur konkurrenslagar påverkar effektiviteten på denna typ av marknader är dock begränsad. I synnerhet gäller att konkurrenslagarna inte endast påverkar intensiteten i konkurrensen mellan de etablerade företagen, utan också mellan de etablerade företagen och entreprenörerna. Dessutom påverkar konkurrenslagarna också värdet av att använda innovationer både för etablerade företag och entreprenörer. En ökad förståelse för dessa effekter torde därför vara av stort värde för utformningen och tillämpningen av konkurrenslagarna i FoU-intensiva branscher.

  Syftet med detta projekt är att såväl teoretiskt som empiriskt studera hur utformningen och tillämpningen av konkurrenslagar påverkar effektiviteten och välfärden på marknader där etablerade företag möter konkurrens från entreprenörsföretag.

 4. Internationella fusioner och produktivitetseffekter i globaliseringsprocessen
  Allt fler länder avreglerar sina produktmarknader och tillåter ingående utländska direktinvesteringar. Det finns dock en oro bland dessa länder att utländska uppköp av inhemska företag, till skillnad mot utländska nyinvesteringar, kan försämra konkurrensen på inhemska produktmarknader. Detta skulle kunna skada konsumenter, leda till nedläggning av inhemsk produktion och därigenom reducera antalet inhemska arbetstillfällen. Forskningen i detta delprojekt har bl.a. analyserat hur utländska uppköp påverkar effektiviteten på de inhemska produktmarknaderna.Avhandlingstitel:
Asset Ownership in Imperfectly Competitive Markets 

Nyckelord:
Entreprenörskap. Konkurrenspolitik. Riskkapital. Forskning & utveckling. Industriell ekonomi. Internationella investeringar.