Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Karin Berglund

Karin Berglund

Namn: Karin Berglund

Titel/tjänst: Lektor i entreprenörskap/ Centre Director för Stockholm School of Entrepreneurship

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: karin.berglund[at]fek.su.se

Webbsida: www.osinsweden.se, www.fek.su.se/en/Research/Faculty/Karin...

Aktuella projekt:
 1. Genus Entreprenörskap och Tillväxt: Utmaningar för genusteori syftar till att utmana och skapa nya teorier i gränslandet mellan entreprenörskap och genus. Detta projekt syftar till att bedrivs tillsammans med Helene Ahl (professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping), Malin Tillmar (docent i företagsekonomi vid Linköpings universitet, samt Katarina Pettersson, Senior Reserach Fellow vid Nordregio.
 2. Organisering av Samhällsentreprenörskap i Sverige (OSIS - www.osinsweden.com) är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av KK-stiftelsen. Forskare och praktiker från tre regioner och tre högskolor/universitet driver tio olika delprojekt om entreprenörskap som har samhällets bästa som ledstjärna.
Tidigare projekt:
 1. "Mångfald i Företagsamhet" (2002-2005) var ett projekt som syftade till att utifrån att uppmärksamma underrepresenterade grupper skapa en mer entreprenöriell kul-tur i en sörmländsks region. Detta projekt har avrapporterats i ett antal artiklar och konferenspapper, men utgjorde framförallt mitt avhandlingsprojekt.
 2. Arenor för Entreprenörskap (2005-2007) var ett fortsättningsprojekt på projektet Mångfald i Företagsamhet, men är i högre grad ett rent forskningsprojekt än vad MiF var eftersom AFE syftade till att skapa kunskap om vilka arenor i samhället som är viktiga utifrån en bred syn på entreprenörskap. Därutöver syftade projektet till att skapa en dialog mellan de aktörer som arbetar med att främja entreprenörskap på så-väl lokal som regional och nationell nivå i Sverige.
 3. DropIn (2004-2007) var ett projekt som syftar till att förbättra ungdomars ohälsa och underlätta för övergången mellan skola och arbetsliv genom att utveckla tankar om vad ett entreprenöriellt förhållningssätt kan innebära i skolans miljö. Under projektet genomförde jag en studie på Fenixskolan i Västerås som arbetar med praktikplatser och som vänder sig till de elever som har en bristfällig skolgång.
 4. EiS-07 är en studie där jag, tillsammans med Carina Holmgren på FSF, undersökt om , och i så fall hur, entre¬prenör¬skap har översatts när det har introducerats i skolans värld. Genom rika beskrivningar från utbildningens praktik och lärares berättelser om deras erfarenheter av att bedriva entreprenörskapsutbildning avrapporteras studien i studien forskningsrapporten ”Entreprenörskap & Skolan 2007” som ger en inblick i den betydelse entreprenörskap getts i skolans värld.
 5. PITEM var ett projekt som syftar till att främja invandrarkvinnors entreprenörskap samt att introducera en modell för mikrofinansiering i Sverige. I detta projekt har jag framför allt följt kvinnornas processer och som synliggör såväl hinder som möjligheter. I teoretiska termer översätts dessa processer som mobilisering av såväl individuella förmågor som en mobilisering av samhälleliga strukturer. Studien har avrapporterats dels i en forskningsrapport, dels i ett bokkapitel i antologin ”Arenor för Entreprenörskap”.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2007) (Johansson, Anders W.): "Entrepreneurship, Discourses and Conscientization in Processes of Regional Development", Entrepreneurship and Regional Develo-ment 19:6, s 499 – 525.
 • (2008): "Mikrokrediter! – Ett sätt att mobilisera kvinnors entreprenörskap?", I Berglund, Karin och Johansson Anders W. (Red.) Arenor för Entreprenörskap, Örebro: FSF Förlag.
 • (2009) (Gaddefors Johan): "Entrepreneurship Requires Resistance to be Mobilized". Forthcoming in Bill Frederic, Bjerke Björn and Johansson Anders W. (eds), (De)Mobilizing entrepreneurship – exploring entrepreneurial thinking and action. Edward Elgar.
 • Berglund, Karin, Dahlin Maria and Johansson, Anders (2007), Walking a tightrope between artistry and entrepreneurship - the stories of Hotel Woodpecker, Otter Inn and Luna Resort, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(3): s. 268 – 284.
 • (2008) (Johansson, Anders W.) (red.): "Arenor för Entreprenörskap". Örebro: FSF Förlag.

Avhandlingstitel:
(2007): "Jakten på Entreprenörer: om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Samhällsentreprenörskap . Socialt entreprenörskap. Genus /innovation /entreprenörskap. Diskurs. Mobilisering.

Övriga meriter och information:
Wallanderstipendiat 2007

 
Mest lästa artiklar nu