Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Karin Berglund

Karin Berglund

Namn: Karin Berglund

Titel/tjänst: Lektor i entreprenörskap/ Centre Director för Stockholm School of Entrepreneurship

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: karin.berglund[at]fek.su.se

Webbsida: www.osinsweden.se, www.fek.su.se/en/Research/Faculty/Karin...

Aktuella projekt:
 1. Genus Entreprenörskap och Tillväxt: Utmaningar för genusteori syftar till att utmana och skapa nya teorier i gränslandet mellan entreprenörskap och genus. Detta projekt syftar till att bedrivs tillsammans med Helene Ahl (professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping), Malin Tillmar (docent i företagsekonomi vid Linköpings universitet, samt Katarina Pettersson, Senior Reserach Fellow vid Nordregio.
 2. Organisering av Samhällsentreprenörskap i Sverige (OSIS - www.osinsweden.com) är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av KK-stiftelsen. Forskare och praktiker från tre regioner och tre högskolor/universitet driver tio olika delprojekt om entreprenörskap som har samhällets bästa som ledstjärna.
Tidigare projekt:
 1. "Mångfald i Företagsamhet" (2002-2005) var ett projekt som syftade till att utifrån att uppmärksamma underrepresenterade grupper skapa en mer entreprenöriell kul-tur i en sörmländsks region. Detta projekt har avrapporterats i ett antal artiklar och konferenspapper, men utgjorde framförallt mitt avhandlingsprojekt.
 2. Arenor för Entreprenörskap (2005-2007) var ett fortsättningsprojekt på projektet Mångfald i Företagsamhet, men är i högre grad ett rent forskningsprojekt än vad MiF var eftersom AFE syftade till att skapa kunskap om vilka arenor i samhället som är viktiga utifrån en bred syn på entreprenörskap. Därutöver syftade projektet till att skapa en dialog mellan de aktörer som arbetar med att främja entreprenörskap på så-väl lokal som regional och nationell nivå i Sverige.
 3. DropIn (2004-2007) var ett projekt som syftar till att förbättra ungdomars ohälsa och underlätta för övergången mellan skola och arbetsliv genom att utveckla tankar om vad ett entreprenöriellt förhållningssätt kan innebära i skolans miljö. Under projektet genomförde jag en studie på Fenixskolan i Västerås som arbetar med praktikplatser och som vänder sig till de elever som har en bristfällig skolgång.
 4. EiS-07 är en studie där jag, tillsammans med Carina Holmgren på FSF, undersökt om , och i så fall hur, entre¬prenör¬skap har översatts när det har introducerats i skolans värld. Genom rika beskrivningar från utbildningens praktik och lärares berättelser om deras erfarenheter av att bedriva entreprenörskapsutbildning avrapporteras studien i studien forskningsrapporten ”Entreprenörskap & Skolan 2007” som ger en inblick i den betydelse entreprenörskap getts i skolans värld.
 5. PITEM var ett projekt som syftar till att främja invandrarkvinnors entreprenörskap samt att introducera en modell för mikrofinansiering i Sverige. I detta projekt har jag framför allt följt kvinnornas processer och som synliggör såväl hinder som möjligheter. I teoretiska termer översätts dessa processer som mobilisering av såväl individuella förmågor som en mobilisering av samhälleliga strukturer. Studien har avrapporterats dels i en forskningsrapport, dels i ett bokkapitel i antologin ”Arenor för Entreprenörskap”.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2007) (Johansson, Anders W.): "Entrepreneurship, Discourses and Conscientization in Processes of Regional Development", Entrepreneurship and Regional Develo-ment 19:6, s 499 – 525.
 • (2008): "Mikrokrediter! – Ett sätt att mobilisera kvinnors entreprenörskap?", I Berglund, Karin och Johansson Anders W. (Red.) Arenor för Entreprenörskap, Örebro: FSF Förlag.
 • (2009) (Gaddefors Johan): "Entrepreneurship Requires Resistance to be Mobilized". Forthcoming in Bill Frederic, Bjerke Björn and Johansson Anders W. (eds), (De)Mobilizing entrepreneurship – exploring entrepreneurial thinking and action. Edward Elgar.
 • Berglund, Karin, Dahlin Maria and Johansson, Anders (2007), Walking a tightrope between artistry and entrepreneurship - the stories of Hotel Woodpecker, Otter Inn and Luna Resort, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(3): s. 268 – 284.
 • (2008) (Johansson, Anders W.) (red.): "Arenor för Entreprenörskap". Örebro: FSF Förlag.

Avhandlingstitel:
(2007): "Jakten på Entreprenörer: om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Samhällsentreprenörskap . Socialt entreprenörskap. Genus /innovation /entreprenörskap. Diskurs. Mobilisering.

Övriga meriter och information:
Wallanderstipendiat 2007

 
Mest lästa artiklar nu