Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Namn: Tommy Larsson Segerlind

Titel/tjänst: Ek. dr/ Lektor i företagekonomi/ Proprefekt/ Ämnesansvarig

Universitet/högskola/organisation: Södertörns högskola

Institution/avdelning: Institutionen för Ekonomi och Företagande

E-postadress: tommy.larsson.segerlind[at]sh.se

Webbsida: webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh...

Aktuella projekt:
 1. Teambaserat entreprenörskap: Projektet går vidare från en del av de analyser och slutsatser som gjordes i min avhandling. Genom en unik databas testas vissa hypoteser gällande heterogenitet/homogenitet, samt tillit och förtroende i teamet av grundare, och dess påverkan på den långsiktiga överlevnaden. Även närvaro av makar (spouse team) och genuskonstellationer i teamen testas.
 2. Gastronomi som tillväxtskapare: Projektet syftar till inventering av samtida och bortglömda gastronomiska resurser i Stockholmskärgården och identifiera vilka av dessa som har en potential till att bidra till tillväxt och gynnsamma spridningseffekter. Projektet bedrivs i samverkan med bl.a. organisationen Öppen Skärgård.
 3. Entreprenörskap och varumärken: Projektet studerar varumärkets strategiska roll i uppstarten av ett nytt innovativt företag.
 4. Framväxten av de lokala gårdsmejerierna i Sverige.
Tidigare projekt:
 1. Tidigare projekt har haft ett fokus på att studera företag som startas med fler än en grundare. Forskningen har studerat hur dessa grundarteam (venture team) formeras, utvecklas och även upplöses i relation till vad som sker i innovationsprocessen.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (with Box, M.): "Founding Team Gender Structure and the Effects of Spouse Teams on New Venture Performance in Sweden". 56th Annual ICSB World Conference - Back to the future, changes in perspectives of global entrepreneurship and innovation, Stockholm, June 15-18, 2011.
 • (2010): ”The Process and Metamorposis from a Novice Venture Team to an Experienced Expert Leadership Team in Innovative New Company Start-ups”. Workshop On Top Management Teams & Business Strategy Research: Responses and Adaptability in turbulent times, EIASM. 22-23 mars Valencia, Spain.
 • (2009): ”Studying the Polish transformation from the team level of analysis.”Recasting the Peaceful Revolution of ´89, Roots and Legacies. Okt 22-24/10 2009, Södertörns högskola.
 • (2004): ”The Innovation Process Related to Conflicts, Conflicts Resolutions and ”Divorces” in Venture Teams”. RENT XVIII – Research in Entrepreneurship and Small Business: Copenhagen.
 • (2003) (med. Sölvell I.): “The Role of Local Professional Support to Potential Entrepreneurs” Uddevalla Symposium 2003 – Entrepreneurship, Spatial Industrial Clusters and Inter-firm Networks.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (1998) (Andersson P.): ”Tetra – historien om dynastin Rausing”. Norstedts Förlag.
 • (forthcoming): "Varumärkets roll i innovationsprocessen i nya företag". I Lönnborg M. & Winroth K. (red.) Entreprenörskap och Varumärken. SNS Förlag.
 • (2011): "Writing business history from the team-level of analysis - The Tetra Pak-case", in: Lönnborg, M. and Rytkönen, P. (eds.), Business History Research in Sweden, Gidlunds förlag.
 • (2006) (Sölvell, I.): “The Role of Local Professional Support to Potential Entrepreneurs” in Charlie Karlsson, Börje Johansson, Roger Stough (ed.), Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy. Routledge.

Avhandlingstitel:
(2009): "Team Entrepreneurship – A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process, Stockholms Universitet  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
innovationsprocess. venture team. ledarskap. teambaserat entreprenörskap. team.

Övriga meriter och information:
Jag är verksam som proprefekt på Institutionen för Ekonomi och Företagande, samt ämnesansvarig för ämnet Företagsekonomi.

 
Mest lästa artiklar nu